کارآفرینی خانگی: انگیزه‌ها و نقش عوامل جمعیت‌شناختی بر آن

Authors

Abstract

کسب‌وکارهای خانگی یکی از مهم‌ترین بخش‌های کسب‌وکار هستند که در سال‌های اخیر مراجع سیاست‌گذاری در کشورهای مختلف به آن توجه کرده و حمایت می‌کنند. محاسنی که بر کسب‌وکارهای خرد مترتب است (هم‌چون چابکی و انعطاف‌پذیری) در کنار مزایایی که خانه به‌عنوان محل کسب‌وکار در اختیار افراد قرار می‌دهد (هم‌چون حذف هزینه‌های محل فعالیت) انگیزه‌های مضاعفی را در افراد برای گرایش به‌سمت چنین کسب‌وکارهایی را ایجاد کرده است. این تحقیق به‌دنبال شناسایی عوامل (انگیزه‌های) اثرگذار بر تصمیم افراد در کارآفرینی خانگی بوده و جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی کارآموزان مرکز فنی و حرفه‌ای یزد به تعداد 254 نفر می‌شود. نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی نشان می‌دهد که پنج عامل (به ترتیب اهمیت: انگیزه‌های کارآفرینانه، خانوادگی، کارجویانه، مالی و اعتقادی) در مجموع بیش از 60 درصد این انگیزه‌ها را تبیین می‌کند. هم‌چنین نتایح آزمون مقایسه‌ی میانگین‌ها در میان دو جامعه‌ی مستقل نشان می‌دهد که بین متغیرهای جنسیت و تاهل با این انگیزه‌ها رابطه وجود دارد. درحالی‌که در مورد انگیزه‌های کارآفرینانه،کارجویانه و اعتقادی هیچ تفاوتی میان زنان و مردان و هم‌چنین متاهلان و مجردها به دست نیامد. انگیزه‌های خانوادگی در زنان و متاهلان درمقایسه با مردان و مجردها قوی‌تر بوده و برعکس انگیزه‌های مالی درمردان قوی‌تر از زنان است.