بررسی اثرگذاری فناوری اطلاعات بر مدیریت خطر در کسب‌وکارهای متوسط و بزرگ ایران

Authors

Abstract

مدیریت خطر به‌عنوان فرایندی مستمر و پیش‌بینی‌کننده، امری حیاتی در هر نوع فعالیت تجاری و صنعتی محسوب می‌شود. شناسایی خطرهای بالقوه و اقدام صحیح قبل از بُروز مسایل، حرکت سازمان را در رسیدن به اهداف مدنظر سرعت بخشیده و آثار نامطلوب را درطول حیات پروژه کاهش می‌دهد. این فرایند می‌تواند با کنترل تهدیدها نقش عمده‌ای در مدیریت راهبرد هر سازمان ایفا کند. امروزه در بسیاری از سازمان‌ها بعد از منابع انسانی، زیرساخت‌های اطلاعاتی مهم‌ترین سرمایه‌ی راهبردی به‌حساب می‌آید، زیرا توانسته با فراهم آوردن اطلاعات معتبر سبب موفقیت‌های کاری شود. در این تحقیق ضمن بررسی اهمیت فرایند مدیریت خطر، فناوری اطلاعات به‌عنوان یکی از عوامل تسهیل‌کننده در شناسایی، ارزیابی و کنترل خطر پروژه‌ها معرفی می‌شود. روش به‌کارگرفته شده در این تحقیق، روش پیمایشی و به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه استفاده شده است. پرسش‌نامه در شرکت‌های فعال در پروژه‌های نفتی میان متخصصان مدیریت خطر توزیع و پس از جمع‌آوری داده‌ها برای انجام آزمون فرضیه از آزمون دو جمله‌ای (نسبت) با جامعه‌ی آماری 300 و حجم نمونه‌ی 64 استفاده شده است. برای بررسی اثرگذاری فناوری اطلاعات بر فرایند مدیریت خطر، شاخص‌های زمان، هزینه و کیفیت تعریف شده است. تحلیل آماری داده‌های جمع‌آوری شده نشان می‌دهد که اثرگذاری فناوری اطلاعات بر شاخص زمان بیش از دیگر شاخص‌های هزینه و کیفیت است.