بررسی ارتباط بین عوامل محیطی و بین‏المللی شدن شرکت‏های کوچک و متوسط (مطالعه موردی: صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات)

Authors

Abstract

هدف این پژوهش بررسی رابطه‌ی معناداری بین عوامل محیطی و بین‏المللی شدن شرکت‏های کوچک و متوسط در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران است. بدین منظور با استفاده از فرمول محاسباتی کوکران و روش نمونه‏گیری طبقه‏ای، تعداد 70 نفر از مدیران 44 شرکت کوچک و متوسط بین‏المللی در این صنعت انتخاب شدند و در ادامه با کمک یک پرسش‌نامه‌ی 35 سوالی پنج گزینه‏ای طیف لیکرت از آن‌ها نظرخواهی شد. قابلیت اعتماد پرسش‌نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برابر 85 درصد برآورد شد. نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که بین عواملی مانند شدت رقابت: مشتمل بر "شدت رقابت داخلی (با ضریب هم‌بستگی601/0)" و "شدت رقابت خارجی (693/0)"؛ "سیاست‏های حمایتی دولت (679/0)"؛ و فرصت‏های رشد در صنعت مشتمل بر "نرخ رشد بازار جهانی (760/0)"، "نرخ رشد صنعت (726/0)" و "رقابت وارداتی (651/0)" با متغیر "بین‏المللی شدن شرکت‏های کوچک و متوسط" در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. اما بین عامل تهدیدهای رشد در صنعت مشتمل بر "نرخ رشد بازار داخلی (531/0-)"، "نسبت بازار داخلی/جهانی (656/0-)"، و "سود ناخالص صنعت (591/0-)" با متغیر "بین‏المللی شدن شرکت‏های کوچک و متوسط" در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.