آثار جهانی‌شدن و تجارت بین‌الملل بر توسعه‌ی کارآفرینی (مطالعه موردی: کشورهای OECD)

Authors

Abstract

با توجه به اهمیت کارآفرینی در فرایند توسعه‌ی دنیای امروزی که در عصر گسترش تجارت بین‌الملل و جهانی‌شدن اقتصادی قرار دارد، ضرورت پرداختن به موضوع‌های مرتبط با کارآفرینی به‌ویژه از جنبه‌های اقتصادی آن احساس می‌شود. از این‌رو در این مطالعه سعی بر این است تا اثرگذاری تجارت بین‌الملل و جهانی‌شدن بر توسعه‌ی کارآفرینی بررسی شود. از آن‌جا که کشورهای OECD از سطح روابط تجاری بالایی برخوردارند و به‌ویژه نقش اساسی را در تکوین مناسبت‌های تجارت جهانی بازی می‌کنند، در این تحقیق به آن‌ها توجه شده است. در این‌باره پاسخ به سوال‌های تحقیق درباره‌ی کشف اثرگذاری روابط تجاری و جهانی‌شدن اقتصادی بر کارآفرینی در کشورهای توسعه‌یافته OECD می‌تواند درس‌هایی را برای کشورهای در حال توسعه و به‌ویژه ایران به‌دنبال داشته باشد تا بتوانند کارآفرینی را توسعه دهند. برای تحقق این هدف یک الگوی اقتصادسنجی تصریح شده و با استفاده از داده‌های پانلی انتخاب شده از کشورهای OECD در بازه زمانی 2005-2000 برآورد شده است. نتایج به‌دست آمده حکایت از آن دارد که توسعه‌ی صادرات و واردات و پدیده‌ی جهانی‌شدن آثار مثبت و معنی‌داری را بر سطح کارآفرینی در کشورهای مورد‌نظر داشته و در نتیجه ایجاد سرریزها و انتقال فناوری با تجارت خارجی، نقش مهمی را در تکوین فرایند کارآفرینی ایفا می‌کنند.