تحلیل نظام خط‌مشی‌گذاری برای آموزش غیررسمی کارآفرینی در ایران

Authors

Abstract

در این مقاله ابتدا با اشاره به مبانی نظری، ابعاد تحقیق، الگوی تحلیلی استخراج شده است. هم‌چنین با توجه به این‌که در این تحقیق از 124 صاحب‌نظر در زمینه‌ی آموزش کارآفرینی (شامل اساتید، کارشناسان مراکز و دفاتر کارآفرینی دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی که بالغ بر 21 دستگاه می‌شود) با پرسش‌نامه نظرسنجی شده، روش تحقیق این پژوهش از نوع پیمایشی است. سوال‌های پرسش‌نامه در مورد انواع آموزش کارآفرینی، عناصر نظام آموزش، مراحل خط‌مشی‌گذاری و نهادهای خط‌مشی‌گذاری در قالب مقیاس 5 گزینه‌ای لیکرت و گزینه‌ی صفر (بدون اثرگذاری) طراحی شده است. برای ارزیابی پایایی پرسش‌نامه از شیوه‌ی آلفای کرونباخ (برابر 94درصد) و روایی این ابزار از روش نظرسنجی از خبرگان استفاده شد و پس از احصاء نظرات و گردآوری اطلاعات و با تکنیک‌های آماری مناسب به سوال‌های تحقیق پاسخ داده شد. در پایان نتایج و یافته‌های تحقیق به تفکیک نهادهای خط‌مشی‌گذار، عناصر خط‌مشی‌گذاری در وضعیت موجود، وضعیت مطلوب و فاصله وضع موجود و مطلوب بررسی و ارایه شده است. در یافته‌های تحقیق نیز مشخص شده است که کدام نهاد در چه مرحله‌ای از خط‌مشی‌گذاری و درباره‌ی چه عنصری باید نقش‌آفرینی کند.