بررسی رابطه‌ی هوش هیجانی و میزان کارآفرینی دانشجویان (مطالعه‌ی موردی: دانشگاه سیستان و بلوچستان)

Authors

Abstract

امروزه شواهد جدید این نکته را بیان می‌دارند که شخصیت و هوش هیجانی در منشا کارآفرینی نقش مهمی را ایفا می‌کنند، اما تاکنون تلاش‌های اندکی برای اثبات این موضوع انجام شده است. از این نظر این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و میزان کارآفرینی و هم‌چنین مقایسه‌ی هوش هیجانی از منظر میزان کارآفرینی در بین دانشجویان انجام شده و جامعه‌ی آماری تحقیق شامل تمام دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان بوده و تعداد 284 نفر از دانشجویان، به‌عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب شدند. سنجش هوش هیجانی براساس پنج بُعد الگوی هوش هیجانی گلمن، یعنی خودآگاهی، خود تنظیمی، خودانگیزشی، هم‌دلی و مهارت‌های اجتماعی انجام شده است. هم‌چنین برای سنجش میزان کارآفرینی دانشجویان، از پرسش‌نامه‌ی اسکاربوروف و زیمرر (1990) استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان دادکه بین هوش هیجانی و کارآفرینی رابطه‌ی همبستگی مثبت وجود دارد. هم‌چنین وضعیت هوش هیجانی بسته به میزان کارآفرینی دانشجویان متفاوت بوده و هرچه که دانشجویان از نظر کارآفرینی در وضعیت بهتری قرار داشته‌باشند، از هوش هیجانی بالاتری نیز برخوردار خواهند بود. لازم به یادآوری است این تفاوت به‌جز در بعد خودآگاهی در تمام ابعاد هوش هیجانی نمود دارد.