تبیین نقش تحقیق و توسعه کارآفرینانه مبتنی بر ترجمان دانش در موفقیت انتقال فناوری کشاورزی

Authors

Abstract

هدف مقاله حاضر شناسایی نقش ترجمان دانش در شکل گیری ابعاد تحقیق و توسعه کارآفرینانه به عنوان یکی از شاخص‌های مهم موفقیت انتقال فناوری بود. تحقیق به روش تحلیل همبستگی و از نوع تحلیل ماتریس کوواریانس - واریانس انجام شد. جامعه‌ آماری شامل 2768 نفر از اعضای هیات علمی و محققان مراکز و ایستگاه‌های تحقیقاتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی بود که برای نمونه گیری از هر منطقه جغرافیایی کشور یک استان به تصادف انتخاب و از بین آن‌ها به صورت تصادفی و با رعایت انتساب متناسب 320نفرانتخاب شدند. برای سنجش روایی آن از روش روایی تشخیصی با استفاده از شاخص AVE استفاده شد که حداقل آن 81/0محاسبه گردید که بیش‌تر از مقدار قابل قبول 5/0 است. برای تعیین پایایی از روش پایایی ترکیبی(CR) استفاده شد که حداقل مقدار آن 85/0 محاسبه شد که بالاتر از مقدار قابل قبول 6/0 است. مقدار آلفای 82/0 برای ابزار تحقیق نیز حاکی از پایایی آن بود. برای آزمون فرضیات از الگوی یابی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که در بین ابعاد ترجمان دانش، دانش محققان درباره" توان بالقوه پذیرندگان فناوری" بیش‌ترین نقش را در شکل گیری آن دارد. از بین ابعاد ترجمان دانش "آگاهی محققان از محیط " با 40/0 بیش‌ترین اثر و در رتبه‌های بعدی "مستند سازی دانش" با 3/0 و "آگاهی درباره توان بالقوه پذیرندگان فناوری" با 11/0 ، نقش معنی داری را در شکل گیری تحقیق و توسعه کارآفرینانه و انتقال موثر فناوری کشاورزی دارند