تحلیل وضعیت آموزش کارآفرینی در آموزش عالی ایران

Authors

Abstract

هدف این مقاله تحلیل وضعیت آموزش کارآفرینی درآموزش عالی ایران است. سوال‌های تحقیق با در نظرگرفتن الگوهای برنامه‌ی درسی آموزش‌های کارآفرینی (هدف‌ها، محتوا، راهبردها و روش‌ها) تدوین و بررسی شده است. در این تحقیق از طرح پیمایشی استفاده شده و جامعه‌ی آماری این پژوهش را کارآفرینان و مدیران کارآفرین، متخصصان برنامه‌ی درسی و مدیریت آموزشی تشکیل می‌دهند. نمونه‌ی آماری پژوهش بخشی از جمعیت کارآفرینان، مدیران کارآفرین، متخصصان برنامه‌ی درسی و مدیریت آموزشی در سطح کشور هستند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدف‌مند، 65 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌های مورد نیاز پژوهش با سه ابزار، اسناد و مدارک، پرسش‌نامه و فرمت مصاحبه‌ی نیمه سازمان‌یافته‌ی اکتشافی محقق ساخته گردآوری شد. ضریب پایایی پرسش‌نامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 95/0 به‌دست آمد. روایی صوری و محتوایی به‌وسیله‌ی متخصصان و کارشناسان برنامه‌ریزی درسی و مدیریت آموزشی تایید شده و تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطح استنباطی انجام شد. یافته‌ها نشان داد t مشاهده شده از مقدار بحرانی جدول در سطح خطای 5 درصد بزرگ‌تر است. بنابراین از نظر پاسخ‌گویان هدف‌ها، محتوا، راهبردهای یاددهی و یادگیری، شیوه‌های مدیریت و نظارت و ارزش‌یابی آموزش کارآفرینی باید بیش از سطح متوسط در آموزش کارآفرینی مد نظر قرار گیرد.