بررسی کاربرد اصول ابداعی TRIZ در تسریع روند نوآوری در سازمان‌های پژوهشی و دانش‌محور (مطالعه‌ی موردی: پژوهش‌کده‌ی پردازش هوش‌مند علایم)

Authors

Abstract

نوآوری نظام‌یافته (TRIZ) یکی از روش‌های حل ابداعی مساله بوده و توسط گنریش آلتشولر روسی با هدف بهبود و سرعت‌بخشی به کار نوآوران پایه‌گذاری شده است. یکی از ابزارهای نوآوری نظام‌یافته چهل اصل ابداعی آن بوده و از تجزیه‌وتحلیل هزاران سند ثبت اختراع توسط آلتشولر به‌دست آمده است. هدف این تحقیق بررسی میزان کاربرد آگاهانه و ناخودآگاه پژوهش‌گران و نوآوران از اصول چهل‌گانه‌ی TRIZ است. بدین منظور پس از بررسی ادبیات موضوع، با استفاده از مراجع موجود، پرسش‌نامه‌ای به‌منظور سنجش میزان استفاده‌ی پژوهش‌گران پژوهش‌کده‌ی پردازش هوش‌مند علایم، از اصول ابداعی TRIZ طراحی شد. روش این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و در انتخاب نمونه نیز از روش تصادفی ساده استفاده شده است. پرسش‌نامه‌ها به‌وسیله‌ی نرم‌افزار اِس‌پی‌اِس‌اِس و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بیش‌تر پژوهش‌گران به‌طور ناخودآگاه از اصول چهل‌گانه‌ی TRIZ در انجام طرح‌های نوآورانه استفاده کرده‌اند. هم‌چنین نتایج نشان می‌دهند که TRIZ در خلاصه‌سازی و جمع‌بندی نتایج نوآوری‌های گذشته و سرعت دادن در روند نوآوری پژوهش‌گران قابلیت بالایی دارد. در پایان براساس نتایج تحقیق، راه‌کارهایی مبتنی بر TRIZ، برای سرعت دادن به روند نوآوری در پژوهش‌کده‌ی جامعه‌ی هدف و سایر مراکز مشابه ارایه شده است.