مدیریت دانش در شرکت‌های کوچک و کارآفرین:بررسی عوامل سازمانی اثرگذار در ایجاد و انتقال دانش در صنعت انفورماتیک ایران

Authors

Abstract

این مقاله از میان ابعاد مدیریت دانش، دو بعد ایجاد دانش و انتقال دانش را به‌عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته و تلاش دارد عوامل اثرگذار در اجرای موفق این دو بعد مدیریت دانش در شرکت‌های کوچک انفورماتیک را شناسایی کند. جامعه‌ی آماری این تحقیق 48 شرکت از شرکت‌های عضو انجمن انفورماتیک ایران بوده و نمونه‌ی آماری تحقیق شامل 27 شرکت است. از این‌رو با طرح 17 فرضیه و استفاده از ابزار پرسش‌نامه و اجرای آزمون هم‌بستگی، رابطه‌ی میان هر یک از متغیرهای سازمانی را با این دو بعد اندازه‌گیری کرده است. متغیرهای 8گانه عبارتند از فرهنگ اشتراک دانش، فردگرایی، مستندسازی دانش، شبکه‌ی ارتباط‌های سازمانی، ابزارهای فناوری اطلاعات، دانش کارکنان از فناوری اطلاعات، نظام جبران خدمت‌های گروهی و نظام آموزش سازمان. نتایج تایید کرد که فردگرایی اثرگذاری منفی روی انتقال دانش دارد. اثرگذاری مثبت دانش کارکنان از فناوری اطلاعات بر بُعد انتقال دانش و رابطه‌ی مثبت جریان ارتباط‌های غیرمتمرکز سازمانی بر هیچ‌یک از دو بعد تایید نشد.