Designing an entrepreneurial process model in the Iranian Food Industry


احمدپورداریانی، محمود (1377)، طراحی و تبیین الگوی پرورش مدیران کارآفرین در صنعت، رسالة دکتری، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
بازرگان، عباس (1389)، مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهای متداول در علوم رفتاری، تهران: نشر دیدار.
ترکمانی، جواد و آمنه ذوقی‌پور (1387)، «عوامل مؤثر بر عرضه صادرات فرآورده‌های صنایع غذایی ایران»، نشریه اقتصاد و کشاورزی، دورۀ دوم، شمارة 1: 23- 33.
حسنقلی‌پور، طهمورث، بهمنی، محمود، ایروانی، محمدجواد، آقازاده، هاشم و مرتضی انوشه (1394)، «طراحی مدل توسعة بازار صنایع کوچک و متوسط (مورد مطالعه: صنایع غذایی و آشامیدنی)­»، نشریه توسعه کارآفرینی، دورة هشتم، شمارة 1: 21- 40.
صادقی، سیدهادی و محمود قنادان (1388)، «بازآفرینی و آزمون فرایند کارآفرینی در مؤسسات آموزشی شهر تهران»، نشریه توسعه کارآفرینی، دورة دوم، شمارة 5: 163- 181.
عسگری، منصور (1388)، «رتبه‌بندی قدرت رقابت‌پذیری صنایع کوچک و متوسط در ایران»، بررسی‌های بازرگانی، سال هفتم، شمارة 38: 21- 31.
عینیان، مجید (1393)، وضعیت صنایع در دوره‌های رونق و رکود، تهران: پژوهشکده بانک مرکزی.
کلانتری، خلیل، رهنما، عبدی و حمید موحدمحمدی (1389)، «عوامل پیش‌برنده و بازدارنده ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در استان خراسان شمالی»، اقتصادکشاورزی و توسعه، سال هجدهم، شمارة 70: 19- 37.
لشگربلوکی، مجتبی، خدادادحسینی، سیدحمید و سیدمحمود حسینی (1391)، «طراحی مدل فرآیندی راهبرد پابرجا با استفاده از رویکرد ترکیبی»، اندیشه مدیریت راهبردی، سال ششم، شمارة 2، شمارة پیاپی 12: 121- 151.
محمدی الیاسی، قنبر و هادی نوتاش (1390)، «شناسایی ریشه‌های شکست کارآفرینان کارکشته ایرانی: نگاهی روایتی‌گفتمانی»، نشریه توسعه کارآفرینی، دورة چهارم، شمارة 13: 31- 50.
یادگار، نسیم، بازرگان، عباس و نظام‌الدین فقیه (1390)، «فرایند شکل‌گیری ابتکارات کارآفرینانة اجتماعی: الگویی برگرفته از نظریة برخاسته از داده‌ها»، نشریه توسعه کارآفرینی، دورة چهارم، شمارة 13: 7- 29.
Ardichvili, A., Cardozo, R. & Ray, S. (2003). “A Theory of entrepreneurial opportunity identification and development”, Journal of Business Venturing, 18(1): 105– 123.
Baron, R. & Shane, S. (2007). Entrepreneurship: A Process Perspective, Mason. OH: South- Western Cengage Learning.
Bygrave, W. (2006). The entrepreneurship paradigm (I) revisited, In Handbook of qualitative research methods in entrepreneurship, U. K.: Edward Elgar Publishing, Inc.
Creswell, J. W. & Miller, D. L. (2000). “Determining validity in qualitative inquiry”, Theory into Practice, 39 (3): 124- 130.
Eckert, C. M. & Stacey, M. K. (2010). What is a Process Model? Reflections on the epistemology of process models, In: Heisig, P., Clarkson, P. J. & Vajna, S. (eds.), Modelling and Management of Engineering Processes, New York: Springer: 3- 14.
Hindle, K. (2010). Skillful Dreaming: Testing a General Model of Entrepreneurial Process with a Specific Narrative of Venture Creation. In Entrepreneurial Narrative Th eory Ethnomethodology and Refl exivity,ed. W. Gartner, 97-135. Clemson, SC: Clemson University Digital Press.
Hjorth, D., Holt, R. & Steyaert, C. (2015). “Entrepreneurship and process studies”, International Small Business Journal, 33(6): 599- 611
Hjorth, D. (2014). Sketching a philosophy of entrepreneurship, In: Baker, T. & Welter, F., The Routledge Companion to Entrepreneurship, Routledge: 41– 58.
Isenberg, D. (2011). The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economy policy: principles for cultivating entrepreneurship Babson Entrepreneurship Ecosystem Project, Babson College, Babson Park: MA.
Lawrence, P. (2015). “A best practice model for the effective deployment of 360° feedback”, Development and Learn Organizations, 29(6): 13- 16.
Mason C. & Brown R. (2014). Entrepreneurial ecosystems and growth oriented entrepreneurship, The Hague, Netherlands: OECD.
McMullen, J. S. & Dimov, D. (2013). “Time and the entrepreneurial journey: The problems and promise of studying entrepreneurship as a process”, Journal of Management Studies, 50(8): 1481- 1512.
Moroz, P. & Hindle, K. (2012). “Entrepreneurship as a process: Toward harmonizing multiple perspectives”, Entrepreneurship Theory and Practice, 36(4): 781– 818.
Pretorius, M., Nieman, G. & Van Vuuren, J. (2005). “Critical evaluation of two modelsfor entrepreneurial education an improved model through integration”, International Journal of Educational Management, 19(5): 413- 427.
Popp, A. & Holt, R. (2013). “Entrepreneurship and being: The case of the Shaws”, Entrepreneurship and Regional Development, 25(1- 2): 52– 68.
Rasmussen, E. (2011). “Understanding academic entrepreneurship: Exploring the emergence of university spin-off ventures using process theories”, International Small Business Journal, 29(5): 448– 471.
Raymond, W. S. (2003). “The Learning need of high potential enterpreneur in Latin American”, Presented at the internatial Conference, On entrepreneurship in Latin American weinde mar, chilp octobre: 26- 28.
Ropke, J. (2004). “The construction of entrepreneurship– Theoretical foundation and practical problems”, Paper for the entrepreneurship workshop in Tehran, Iran. September 26- 28.
Shane, S. (2003). A general theory of entrepreneurship: The individual-opportunity nexus, Cheltenham, U.K.: Edward Elgar Publishing.
Shah, S. & M. T. (2007). “The accidental entrepreneur: The emergent & collective process of user entrepreneurship”, Strategic Entrepreneurship Journal, 1(1): 123- 140.
Slotte-Kock, S. & Coviello, N. (2010). “Entrepreneurship research on network processes: A review and ways forward”, Entrepreneurship Theory and Practice, 34(1): 31– 57.
Strauss, A. L. & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory, London: Sage Publications.
Totterman, H. (2008). From creative ideas to new emerging ventures: Entrepreneurial processes among Finnish design entrepreneurs, Ph.D thesis, Hanken School of Economics- Department of Management and Organizations.
Ucbasaran, D., Westhead, P. & Wright, M. (2001). “The focus of entrepreneurial research: Contextual and process issues”, Entrepreneurship Theory and Practice, 25(4): 57- 80.
Vaast, E. & Levina, N. (2015). “Speaking as one, but not speaking: Dealing with new moral taint”, Information and Organization, 25(1): 73– 98.
Zhao, Z. (2013). Technology entrepreneurship: A process framework, Ph.D Thesis, Leiden University.
 
Zheng, P. & Scase, R. (2013). Emerging business ventures under market socialism: Entrepreneurship in China (Routledge studies in international business and the world economy), London: Routledge.
احمدپورداریانی، محمود (1377)، طراحی و تبیین الگوی پرورش مدیران کارآفرین در صنعت، رسالة دکتری، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
بازرگان، عباس (1389)، مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهای متداول در علوم رفتاری، تهران: نشر دیدار.
ترکمانی، جواد و آمنه ذوقی‌پور (1387)، «عوامل مؤثر بر عرضه صادرات فرآورده‌های صنایع غذایی ایران»، نشریه اقتصاد و کشاورزی، دورۀ دوم، شمارة 1: 23- 33.
حسنقلی‌پور، طهمورث، بهمنی، محمود، ایروانی، محمدجواد، آقازاده، هاشم و مرتضی انوشه (1394)، «طراحی مدل توسعة بازار صنایع کوچک و متوسط (مورد مطالعه: صنایع غذایی و آشامیدنی)­»، نشریه توسعه کارآفرینی، دورة هشتم، شمارة 1: 21- 40.
صادقی، سیدهادی و محمود قنادان (1388)، «بازآفرینی و آزمون فرایند کارآفرینی در مؤسسات آموزشی شهر تهران»، نشریه توسعه کارآفرینی، دورة دوم، شمارة 5: 163- 181.
عسگری، منصور (1388)، «رتبه‌بندی قدرت رقابت‌پذیری صنایع کوچک و متوسط در ایران»، بررسی‌های بازرگانی، سال هفتم، شمارة 38: 21- 31.
عینیان، مجید (1393)، وضعیت صنایع در دوره‌های رونق و رکود، تهران: پژوهشکده بانک مرکزی.
کلانتری، خلیل، رهنما، عبدی و حمید موحدمحمدی (1389)، «عوامل پیش‌برنده و بازدارنده ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در استان خراسان شمالی»، اقتصادکشاورزی و توسعه، سال هجدهم، شمارة 70: 19- 37.
لشگربلوکی، مجتبی، خدادادحسینی، سیدحمید و سیدمحمود حسینی (1391)، «طراحی مدل فرآیندی راهبرد پابرجا با استفاده از رویکرد ترکیبی»، اندیشه مدیریت راهبردی، سال ششم، شمارة 2، شمارة پیاپی 12: 121- 151.
محمدی الیاسی، قنبر و هادی نوتاش (1390)، «شناسایی ریشه‌های شکست کارآفرینان کارکشته ایرانی: نگاهی روایتی‌گفتمانی»، نشریه توسعه کارآفرینی، دورة چهارم، شمارة 13: 31- 50.
یادگار، نسیم، بازرگان، عباس و نظام‌الدین فقیه (1390)، «فرایند شکل‌گیری ابتکارات کارآفرینانة اجتماعی: الگویی برگرفته از نظریة برخاسته از داده‌ها»، نشریه توسعه کارآفرینی، دورة چهارم، شمارة 13: 7- 29.
Ardichvili, A., Cardozo, R. & Ray, S. (2003). “A Theory of entrepreneurial opportunity identification and development”, Journal of Business Venturing, 18(1): 105– 123.
Baron, R. & Shane, S. (2007). Entrepreneurship: A Process Perspective, Mason. OH: South- Western Cengage Learning.
Bygrave, W. (2006). The entrepreneurship paradigm (I) revisited, In Handbook of qualitative research methods in entrepreneurship, U. K.: Edward Elgar Publishing, Inc.
Creswell, J. W. & Miller, D. L. (2000). “Determining validity in qualitative inquiry”, Theory into Practice, 39 (3): 124- 130.
Eckert, C. M. & Stacey, M. K. (2010). What is a Process Model? Reflections on the epistemology of process models, In: Heisig, P., Clarkson, P. J. & Vajna, S. (eds.), Modelling and Management of Engineering Processes, New York: Springer: 3- 14.
Hindle, K. (2010). Skillful Dreaming: Testing a General Model of Entrepreneurial Process with a Specific Narrative of Venture Creation. In Entrepreneurial Narrative Th eory Ethnomethodology and Refl exivity,ed. W. Gartner, 97-135. Clemson, SC: Clemson University Digital Press.
Hjorth, D., Holt, R. & Steyaert, C. (2015). “Entrepreneurship and process studies”, International Small Business Journal, 33(6): 599- 611
Hjorth, D. (2014). Sketching a philosophy of entrepreneurship, In: Baker, T. & Welter, F., The Routledge Companion to Entrepreneurship, Routledge: 41– 58.
Isenberg, D. (2011). The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economy policy: principles for cultivating entrepreneurship Babson Entrepreneurship Ecosystem Project, Babson College, Babson Park: MA.
Lawrence, P. (2015). “A best practice model for the effective deployment of 360° feedback”, Development and Learn Organizations, 29(6): 13- 16.
Mason C. & Brown R. (2014). Entrepreneurial ecosystems and growth oriented entrepreneurship, The Hague, Netherlands: OECD.
McMullen, J. S. & Dimov, D. (2013). “Time and the entrepreneurial journey: The problems and promise of studying entrepreneurship as a process”, Journal of Management Studies, 50(8): 1481- 1512.
Moroz, P. & Hindle, K. (2012). “Entrepreneurship as a process: Toward harmonizing multiple perspectives”, Entrepreneurship Theory and Practice, 36(4): 781– 818.
Pretorius, M., Nieman, G. & Van Vuuren, J. (2005). “Critical evaluation of two modelsfor entrepreneurial education an improved model through integration”, International Journal of Educational Management, 19(5): 413- 427.
Popp, A. & Holt, R. (2013). “Entrepreneurship and being: The case of the Shaws”, Entrepreneurship and Regional Development, 25(1- 2): 52– 68.
Rasmussen, E. (2011). “Understanding academic entrepreneurship: Exploring the emergence of university spin-off ventures using process theories”, International Small Business Journal, 29(5): 448– 471.
Raymond, W. S. (2003). “The Learning need of high potential enterpreneur in Latin American”, Presented at the internatial Conference, On entrepreneurship in Latin American weinde mar, chilp octobre: 26- 28.
Ropke, J. (2004). “The construction of entrepreneurship– Theoretical foundation and practical problems”, Paper for the entrepreneurship workshop in Tehran, Iran. September 26- 28.
Shane, S. (2003). A general theory of entrepreneurship: The individual-opportunity nexus, Cheltenham, U.K.: Edward Elgar Publishing.
Shah, S. & M. T. (2007). “The accidental entrepreneur: The emergent & collective process of user entrepreneurship”, Strategic Entrepreneurship Journal, 1(1): 123- 140.
Slotte-Kock, S. & Coviello, N. (2010). “Entrepreneurship research on network processes: A review and ways forward”, Entrepreneurship Theory and Practice, 34(1): 31– 57.
Strauss, A. L. & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory, London: Sage Publications.
Totterman, H. (2008). From creative ideas to new emerging ventures: Entrepreneurial processes among Finnish design entrepreneurs, Ph.D thesis, Hanken School of Economics- Department of Management and Organizations.
Ucbasaran, D., Westhead, P. & Wright, M. (2001). “The focus of entrepreneurial research: Contextual and process issues”, Entrepreneurship Theory and Practice, 25(4): 57- 80.
Vaast, E. & Levina, N. (2015). “Speaking as one, but not speaking: Dealing with new moral taint”, Information and Organization, 25(1): 73– 98.
Zhao, Z. (2013). Technology entrepreneurship: A process framework, Ph.D Thesis, Leiden University.
Zheng, P. & Scase, R. (2013). Emerging business ventures under market socialism: Entrepreneurship in China (Routledge studies in international business and the world economy), London: Routledge.