تبین رابطه‌ی اقدامات کارآفرینانه‌ی شرکتی بر عملکرد سازمانی (یک مطالعه‌ی تجربی)

Authors

Abstract

امروزه تمایل به کارآفرینی و اقدامات کارآفرینانه با توجه به شرایط رقابتی بازار و تغییرات سریع محیطی، رشد روزافزونی دارد و پارادایم کارآفرینی شرکتی یکی از راه‌کارهای عمده‌ی بهبود عملکرد و رشد سازمان‌ها می‌باشد. این پژوهش به‌دنبال ارایه‌ی چارچوب مفهومی برای سنجش کارآفرینی شرکتی به‌وسیله‌ی ادغام یافته‌های پژوهشی پیشین می‌باشد و از طرفی تاثیر اقدامات کارآفرینی شرکتی بر عملکرد شرکت‌های خصوصی و دولتی کارآفرین بررسی شده است. این مطالعه از نوع توصیفی-کاربردی بوده و برای جمع‌آوری داده‌ها از ابزار پرسش‌نامه استفاده شد که پایایی آن با آلفای کرونباخ 96/0 تایید گردید. نمونه‌ی مورد مطالعه دربرگیرنده‌ی 70 نفر از مدیران ارشد و میانی شرکت‌های دولتی و خصوصی بوده است. از آزمون‌هایی نظیر ضریب هم‌بستگی، و رگرسیون گام‌‌به‌گام برای آمار تحلیلی استفاده شده و نتایج آزمون هم‌بستگی نشان می‌دهد که بین تمامی متغیرهای مطالعه شده به جز ریسک‌پذیری و رضایت‌مندی کارکنان هم‌بستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج به‌دست آمده از آزمون رگرسیون گام‌به‌گام نیز نشان می‌دهد که ایجاد کسب و کار جدید بیش‌ترین تاثیر مثبت را بر عملکرد سازمانی دارد.