مقایسه‌ی تطبیقی سطح نوآوری صنعت بانکداری ایران با کشورهای منطقه‌ی منا

Authors

Abstract

این تحقیق به‌منظور تقویت نظام نوآوری ملی کشورمان با بررسی وضعیت نوآوری در صنعت بانکداری ایران انجام شده است. در این تحقیق با استفاده از روش‌شناسی مجمع اقتصاد جهانی سطح نوآوری در صنعت بانکداری ایران تعیین و سپس مقایسه‌ای میان آن و میانگین سطح نوآوری کشورهای منطقه‌ی منا انجام می‌شود. پرسش‌نامه‌ی این تحقیق توسط 251 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد ادارات ستادی 13 بانک دولتی و خصوصی تکمیل شده است. در کنار داده‌های به‌دست آمده از توزیع پرسش‌نامه، داده‌های مربوط به کشورهای منطقه‌ی منا نیز از گزارش 2012-2011 مجمع اقتصاد جهانی استخراج شده‌اند. یک فرضیه‌ی اصلی و هفت فرضیه‌ی فرعی تحقیق، براساس هفت شاخص نوآوری که عبارتند از: کیفیت مراکز تحقیقات علمی، سرمایه‌گذاری بر روی تحقیق و توسعه، ائتلاف تحقیقاتی صنعت و دانشگاه، تدارکات دولت برای بهره‌برداری از محصولات فناورانه‌ی پیشرفته، دسترسی به متخصصان، اختراعات و امتیازات تجاری ثبت شده و ظرفیت نوآوری، تعیین شده و مورد آزمون قرار گرفتند. آزمون هشت فرضیه‌ی این پژوهش بالاتر بودن سطح سرمایه‌گذاری برای تحقیق و توسعه، ائتلاف تحقیقاتی صنعت و دانشگاه و ظرفیت نوآوری صنعت بانکداری ایران را از میانگین هر یک از این شاخص‌ها برای کشورهای منطقه‌ی منا تایید کرد.