بهبود نظام توزیع در شبکه‌ی نمایش خانگی با رویکرد XTRIZ

Authors

Abstract

در این مقاله سعی شده موانع موجود در توزیع فیلم در شبکه‌ی نمایش خانگی شناسایی شود و راه‌حل عملیاتی با استفاده از رویکرد حل خلاقانه‌ی مساله‌ی (XTRIZ) ارائه شود. برای بررسی موانع توزیع، براساس پیشینه‌ی تحقیق 6 بُعد، کانال‌های توزیع، منابع مالی، فرایندهای سازمانی، مصرف‌کننده، مدیریت و محصول، در نظر گرفته شده است. برای استخراج موانع درون این 6 بُعد، 18 شاخص مدنظر قرار گرفته‌اند و با مصاحبه‌ی عمیق و ساختار نیافته و مشاهده‌ی فرایندهای سازمانی موسسه‌ی مورد مطالعه، 90 مانع در 6 بُعد بیان شده شناسایی گردید. روش تحقیق از نوع آمیخته بوده و در بخش کمّی موانع شناسایی شده از طریق 114پرسش‌نامه‌ی توزیع شده بین خبرگان و دست‌اندرکاران توزیع فیلم تجزیه و تحلیل شد. در بخش کیفی عوامل ایجادکننده‌ی آن موانع طی یک جلسه گروه کانونی و با استفاده از ساختار درختی RCA+ شناسایی و راه‌حل‌هایی برای برطرف‌سازی آن‌ها ارائه شد. براساس یافته‌های این پژوهش 2 مانع مهم توزیع فیلم در بُعد کانال‌های توزیع و شاخص نیروی انسانی قرار دارد و پس از آن بُعد منابع مالی و شاخص منابع مالی ورودی مهم‌ترین مانع است.

Keywords