شناسایی و اولویت‏بندی راهبردهای رشد کسب‏و‏کارهای کوچک‏و‏متوسط (SME) فعال در خوشه‏ی صنعتی گز بلداجی

Authors

Abstract

هدف این تحقیق، شناسایی و اولویت‏بندی راهبردهای رشد استفاده شده توسط SME‏های خوشه‏ی صنعتی گز بلداجی است که 74 کسب‏و‏کار فعال دارد. در مرحله‌ی اول تحقیق از مصاحبه‌ی سازمان‏نیافته با 10 نفر از مدیران خوشه و کسب‏وکارها برای شناسایی راهبردهای مورد استفاده بهره گرفته شد و در مرحله‌ی دوم پرسش‌نامه‏ی طراحی شده بر مبنای مصاحبه‏ها به‌منظور اولویت‏بندی راهبردهای شناسایی شده در بین 58 نفر از مدیران کسب‏‏وکارها توزیع شد. برای مصاحبه از نمونه‏گیری در دسترس برای انتخاب مدیران خوشه و از نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏بندی شده برای انتخاب مدیران کسب‏و‏کارها استفاده و برای توزیع پرسش‌نامه، نمونه‏گیری تصادفی ساده به‏کار گرفته شد. برای تحلیل متون به‌دست آمده از مصاحبه از روش تحلیل محتوا و برای تحلیل داده‏های به‌دست آمده از پرسش‌نامه از آزمون t تک‏نمونه‏ای و فریدمن استفاده شده است. یافته‏ها نشان داد که راهبردهای "افزایش فروشندگان"، "توسعه‏ی روابط عمومی و اطلاع‏رسانی درباره‌ی محصولات"، "فروش محصولات در مناطق جدید" و "بهبود و اصلاح محصولات کنونی" بیش‌ترین استفاده را داشته‏اند و "راهبرد‏ متمرکز" به‏عنوان اولین اولویت در میان راهبردهای رشد کسب‏و‏کارهای این خوشه، معرفی شد.