شناسایی عوامل کلیدی موفقیت آموزش الکترونیکی کارآفرینی در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

Authors

Abstract

تغییرات شتابان در علم و فناوری جهان امروز حصار زمان و مکان برای دریافت آموزش در تمامی زمینه‌های علمی را در هم شکسته و آموزش کارآفرینی نیز از این پدیده مستثنی نیست. ارائه‌ی آموزش کارآفرینی از طریق فضای مجازی به کاربران امکان می‌دهد که فارغ از موضوع امکانات فضا و مکان فیزیکی برای یادگیری، به دریافت این آموزش‌ها اقدام کنند. موفقیت این شیوه‌ی آموزش، در گرو آگاهی از عواملی است که در این مطالعه به‌طور جامع مدنظر قرار گرفته‌اند. در این تحقیق، نظرات 100 نفر از اساتید دانشگاه و مدیران مطلع و فعال در زمینه‌ی ارائه‌ی خدمات آموزشی الکترونیکی دانشگاه‌های شهر تهران بررسی شده است. این تحقیق با رویکرد توصیفی - پیمایشی و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی به‌دنبال پاسخ به این سوال می‌باشد که عوامل کلیدی اثرگذار بر موفقیت آموزش الکترونیکی کارآفرینی در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران چیست؟ نتایج تحقیق نشان می‌دهد که به‌طور کلی چهار دسته از عوامل وجود دارند که موفقیت آموزش الکترونیکی در زمینه‌ی کارآفرینی را تعیین می‌کنند که شامل مدیریت آموزش، رهبری فنی، محتوای دروس و ویژگی‌های دانشجو می‌شوند. افزون‌بر این نتایج آزمون هم‌بستگی اسپیرمن حکایت از وجود هم‌بستگی مثبت و نسبتا قوی بین این سازه‌ها دارد.