بررسی نیازهای آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته‌های کشاورزی در زمینه‌ی کارآفرینی (مطالعه موردی: دانشگاه زنجان)

Authors

Abstract

تحقیق توصیفی- پیمایشی حاضر با هدف بررسی نیازهای آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته‌های کشاورزی دانشگاه زنجان در زمینه کارآفرینی صورت پذیرفت. جامعه آماری تحقیق شامل 398 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان بود که با توجه به جدول کرجسی و مورگان، تعداد 195 نفر از آنان از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه استفاده گردید. روایی محتوایی پرسش‌نامه با نظر اعضای هیات علمی دانشگاه-های تهران و زنجان مورد تایید قرار گرفت. به منظور تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق پیش‌آزمون انجام شد که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس اصلی پرسش‌نامه 82/0 به‌دست آمد. یافته‌های پژوهش نشان داد که اهمیت هر شش عامل بررسی شده در قالب مدل مفهومی پژوهش، بر اساس داده‌های میدانی مورد تایید قرار گرفته (برازش مناسب مدل) و این عامل‌ها به ترتیب شامل دانش کارآفرینی، مهارت‌های عمومی، قوانین و مقررات، شایستگی‌های شغلی، تدوین طرح کسب‌وکار و مهارت‌های مدیریتی با تبیین 1/66 درصد از واریانس کل، اولویت‌های اول تا ششم را در شناسایی و تعیین نیازهای آموزشی دانشجویان کشاورزی در زمینه کارآفرینی کسب نمودند.