بررسی ویژگی‌های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تربیت مدرس

Authors

Abstract

با توجه به تحولات دنیای امروز، بازارهای جهانی فردا از آن شرکت‌هایی است که به ریسک‌پذیری کارآفرینانه بها می‌دهند. این تحولات بیش از هر چیز، حوزه‌ی آموزش را تحت تأثیر قرار داده است. به همین دلیل در این مقاله ویژگی‌های دانشگاه کارآفرینی در دانشگاه تربیت مدرس بررسی می‌شود. این تحقیق توصیفی و کاربردی بوده و جامعه‌ی آماری این پژوهش کارکنان دانشگاه تربیت مدرس (کارمندان و هیات علمی) به تعداد 1500 نفر می‌باشد که برای این تحقیق تعداد 165 نفر از کارکنان و 137 نفر از اعضای هیات علمی به‌صورت طبقه‌ای- تصادفی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. در این مقاله 13 فرضیه مطرح شده و به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمونt ، میانگین یک طرفه و هم‌بستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد دانشگاه تریبت مدرس ویژگی‌های دانشگاه کارآفرین از جمله فرهنگ سازمانی کارآفرینانه، تعامل مستمر با محیط، چشم‌انداز مشترک و راهبرد آینده‌نگر و منابع انسانی را دارد اما از ساختار کارآفرینانه و استقلال مالی مناسب برخوردار نیست. براساس نتایج به‌دست آمده، توجه به نیروی انسانی، تلاش برای جذب منابع مالی، تقویت اصل ابتکار عمل، ایجاد ساختار غیرمتمرکز و کاهش بروکراسی از جمله تلاش‌هایی است که می‌تواند دانشگاه را به سوی کارآفرینی سوق دهد.