عوامل نهادی تاثیرگذار بر پیدایش فعالیت‌های کارآفرینانه‌ی اجتماعی

Authors

Abstract

با افزایش مشکلات اجتماعی درکشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در دهه‌های اخیر کارآفرینی اجتماعی به‌عنوان راهی برای حل مشکلات اجتماعی، ایجاد ارزش اجتماعی و افزایش سطح رفاه انسان‌ها اهمیت بیش‌تری یافته است و در نتیجه برخی محققان به‌طور ویژه به این موضوع پرداخته‌اند. با این حال، تا به امروز عوامل محیطی که بر پیدایش کارآفرینی اجتماعی تاثیر می‌گذارند کم‌تر شناخته شده‌اند. در حالی که کارآفرینی اجتماعی می‌تواند به‌وسیله‌ی چارچوب‌های نهادی محدود و یا تسهیل شود. در این تحقیق نقش محیط در پیدایش فعالیت‌های کارآفرینانه‌ی اجتماعی با رویکرد نهادی و با دیدگاه نورث بررسی شده و عوامل نهادی تاثیرگذار بر پیدایش فعالیت‌های کارآفرینانه‌ی اجتماعی با استفاده از روش تحقیق کیفی در دو دسته‌ی عوامل نهادی رسمی و غیررسمی از طریق مصاحبه با 10 کارآفرین اجتماعی در شهر تهران شناسایی شدند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که"نیاز و ارزش اجتماعی" و"نگرش و مسئولیت‌پذیری اجتماعی" از عوامل نهادی غیر رسمی و "ناکارآمدی دولت" از عوامل نهادی رسمی تاثیرگذار بر پیدایش فعالیت‌های کارآفرینانه‌ی اجتماعی هستند.