اولویت‌بندی عوامل موثر بر موفقیت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط حوزه فناوری‏های برتر- رویکرد فرایند تحلیل شبکه‏ای فازی

Authors

Abstract

کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط نقش محوری در توسعه‌ی اقتصادی کشور‏ها دارند و این بنگاه‏ها حدود 80 درصد رشد اقتصادی جهان را شامل می‏شوند. با این وجود درصد بالایی از بنگاه‏های کوچک در سال‏های اولیه‌ی تاسیس با شکست مواجه می‏شوند. در این میان در حوزه‌ی فناوری‌های برتر به‌دلیل وابستگی زیاد به فناوری در حال تغییر و هم‌چنین نیاز به سرمایه‌ی اولیه‌ی زیاد، بنگاه‏ها با وضعیت دشوارتری روبه‌رو هستند. هدف این تحقیق ارائه‌ی مدلی برای تعیین و اولویت‏بندی عوامل اثرگذار بر موفقیت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط حوزه‌ی فناوری‏های برتر می‌باشد. با توجه به تعدد این عوامل و وجود همبستگی بین آن‌ها، و هم‌چنین به‌منظور لحاظ نمودن عدم قطعیت موجود در قضاوت‌های کیفی تصمیم‌گیرندگان در این پژوهش از شیوه‌ی فرایند تحلیل شبکه‏ای فازی برای تحلیل داده‏ها و رتبه‌بندی استفاده شده است. جامعه‌ی آماری این تحقیق خبرگان حوزه‌ی کسب‌وکارهای کوچک (شامل اساتید دانشگاه، کارآفرینان و سیاست‌گذاران) می‌باشد، که از این میان 6 نفر به‌عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب شدند. براساس نتایج تحقیق از میان شاخص‏های 10 گانه‏ی موفقیت، سیاست‌ها و قوانین کسب‌وکار در کشور، فناوری و ویژگی‏های کارآفرین با وزن‏های 0.194، 0.141 و 0.135 به ترتیب به‌عنوان مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر موفقت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط حوزه‌ی فناوری‌های برتر شناسایی شدند.