اثر کارآفرینی و توسعه‌ی بنگاه‏های کوچک و متوسط بر اشتغال: تجربه‌ی چند کشور منتخب در حال توسعه

Authors

Abstract

ایجاد فرصت‏های شغلی مناسب یکی از مسیرهای دست‌یابی به رشد اقتصادی و توسعه‏ی پایدار می‌باشد. تجربه‏ی بسیاری از کشورهای پیشرفته نشان می‏دهد که کارآفرینی منجر به تولید ثروت، توسعه‌ی فناوری و اشتغال مولد با افزایش کارایی و بهره‏وری عامل تولید می‏شود، درعین حال یکی از بسترهای مناسب برای توسعه‏ی کارآفرینی ایجاد بنگاه‏های کوچک و متوسط (SMEs) بوده‏است. در این مطالعه سعی شده تا نقش SMEs و کارآفرینی در ایجاد اشتغال در چند کشور در حال توسعه با استفاده از طراحی الگوی اشتغال در محیط داده‏های تابلویی طی دوره‌ی زمانی 2008-1998، برآورد شود. براساس نتایج به‏دست آمده بنگاه‏های کوچک و متوسط اثر مثبت و معنی‏دار بر اشتغال دارد. بدین لحاظ چنان‏چه بنگاه‏های کوچک در کشورهای مورد بررسی در عرصه‌ی بین‏الملل حاضر شوند، می‌توانند افزون‌بر گسترش روابط تجاری، اشتغال را افزایش دهند و مشکلات اشتغال را نیز برطرف کنند.