رابطه‌ی بین ویژگی‌های شخصیتی، مهارت‌های فردی و سبک رهبری با عملکرد کسب‌وکار کارآفرینان ورزشی استان تهران

Authors

Abstract

هدف این پژوهش بررسی رابطه‌ی بین ویژگی‌ها، مهارت‌های فردی و سبک رهبری با عملکرد کسب‌وکار کارآفرینان ورزشی است. روش تحقیق، توصیفی و از نوع هم‌بستگی بوده و از نظر هدف جزو پژوهش‌های بنیادی می‌باشد. از پرسش‌نامه‌ی ویژگی‌های شخصیتی و شناسایی فرصت سامباسیوان، مهارت‌های مدیریتی پاپولوا و سبک رهبری وارنر بارک استفاده شد. 217 کارآفرین حوزه‌ی خدمات ورزشی به سوال‌ها پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری تحلیل عاملی تاییدی، ضریب هم‌بستگی، رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که ویژگی‌های شخصیتی، مهارت‌های مدیریتی، سبک رهبری تحول‌گرا و مهارت‌های شناسایی فرصت، همگی با عملکرد کسب‌وکار کارآفرینان ورزشی رابطه‌ی مثبت و معنادار دارند و درمجموع می‌توانند 50 درصد از تغییرات عملکرد کسب‌وکار را تبیین کنند. اما رابطه‌ی معناداری بین سبک رهبری عمل‌گرا با عملکرد کسب‌وکار مشاهده نشد. توصیه می‌شود کارآفرینان ورزشی در فراگیری و تقویت مهارت‌های یاد شده بکوشند و سبک رهبری مناسبی انتخاب کنند.