تأثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینانه‌ی سازمان (مطالعه موردی: شرکت خودروسازی زامیاد)

Authors

Abstract

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر گرایش کارآفرینانه‌ی سازمان در شرکت خودروسازی زامیاد است. جامعه‌ی آماری پژوهش شامل 180 نفر از کارشناسان شرکت خودروسازی زامیاد بود که به‌دلیل محدود بودن تعداد افراد جامعه‌ی آماری تصمیم برآن شد تا بدون نمونه‌گیری، در میان تمام اعضای جامعه پرسش‌نامه توزیع شود. از این تعداد تنها 133 پرسش‌نامه به‌طور کامل تکمیل و برگردانده شد. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش عبارت بودند از پرسش‌نامه‌ی استاندارد دنیسون برای سنجش بّعد فرهنگ سازمانی و هم‌چنین پرسش‌نامه‌ی استاندارد دس و لامپکین برای سنجش بّعد گرایش کارآفرینانه. در این پژوهش برای آزمودن فرضیه‌ی اصلی از آزمون رگرسیون خطی ساده و برای آزمودن فرضیه‌های فرعی پژوهش از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که فرهنگ سازمانی بر روی گرایش کارآفرینانه‌ی افراد سازمان تأثیر مثبت و معناداری دارد، به‌طوری‌که برای ایجاد و تقویت گرایش کارآفرینانه در کارکنان باید روی فرهنگ سازمان تمرکز کرده و در جهت هماهنگی ارزش‌ها و هنجارهای افراد و سازمان اقدام کرد.