مهارت‌های استادان و مربیان کارآفرینی برای پرورش کارآفرینان نوپا در دانشگاه‌ها

Authors

Abstract

ایده‌پردازی، فرصت‌جویی و عمل‌گرایی به‌صورت توأمان، دیدگاه کارآفرینانه را به‌وجود می‌آورند که ماهیتا مقوله‌ای نامشخص و غیرساختارمند است. بنابراین یادگیری و یاددهی این دیدگاه توسط مربیان و استادان حرفه‌ای به نسل جوان و با هدف ایجاد کسب‌وکارهای نوپا، موضوعی اساسی و چالشی محسوب می‌شود. با توجه به دغدغه‌ی بیان شده، این مساله‌ی پژوهشی مطرح می‌شود که مهارت‌های یک استاد شایسته‌ی کارآفرینی معطوف به پرورش دانش‌آموخته‌ی کارآفرین یا کارآفرینان نوپا، کدامند؟ برای پاسخ به این سوال، از روش تحقیق کیفی و ابزار مصاحبه برای گردآوری اطلاعات از جامعه‌ی اساتید و دانشجویان رشته‌ی کارآفرینی در ایران استفاده شده است. بدین ترتیب که مصاحبه با24نفر، شامل اساتید و دانشجویان رشته‌ی کارآفرینی انجام شد و یافته‌ی تحقیق، به‌عبارتی چارچوب ابتدایی مهارت‌ها بعد از اعمال نظر گروه کانونی (7نفر)- با رویکرد روش کیفی- برخوردار از پنج مقوله‌ی اساسی به شرح زیر ارائه شده است: مقوله‌ی یادگیری استاد- مربی، مقوله‌ی یاددهی استاد-مربی، مقوله‌ی برقراری ارتباط اثربخش، مقوله‌ی ایجاد و اداره‌ی کسب‌وکار نوپا، مقوله‌ی تحلیل محیط کسب‌وکار نوپا، شناسایی و ارائه‌ی مجموعه‌ای منسجم و متمایز از مهارت‌های مربیان- استادان کارآفرینی برای پرورش دانشجویان علاقه‌مند به ایجاد کسب‌وکار، وجه تمایز این پژوهش محسوب می‌شود.

 

Bager, T. (2006). Entrepreneurship teaching and training in denmark:overview and policies. 1-10.
Burke, J. W. (1989). Competency based education and training. The falmer press.
Chong, s. , & Cheah, H. M. (2009). A value, skills and knowledge framework for initial teacher preparation programmes. teacher education,1-17.
Corley, K. G., & Gioia, D. A. (2011). building theory about theory building: what constitutes a theoretical contribution? Academy of Management Review , 12-32.
Dam, K. v., schipper, M., & runhaar, P. (2009). Developing a competency-based framework for teachers’entrepreneurial behaviour. Teaching and Teacher Education , 1-7.
Heinonen, J. , & Pikkijoki, S. -A. (2006). an entrepreneurial-directed approach to entrepreneurship education:mission impossible? management development , 80-94.
Heinonen, J. , & Pikkijoki, S. -A. (2006). an entrepreneurial-directed approach to entrepreneurship education:mission impossible? management development , 80-94.
karimi, Saeid, Chizari, M., Biemans, H. J., & Mulder, M. (2010). Entrepreneurship Education in Iranian Higher Education:The Current State and Challenges. European Journal of Scientific Research , 35-50.
Kelly, (1950). The Psychology of personal constructs. New York: Rotledge  Vol.2
klemp, G. O. (ed. ) (1980). The Assessment of Occupational Competence, Washington, DC, Report to the National Institution of Education.
Kuratko, D. (2005). The Emergence of Entrepreneurship Education: Development, Trendes, and Challenges. Entrepreneurship Theory & Practice, Vol29,577-598.
Marrelli, A. F. , Tondora, J. , & A. Hoge, M. (2007). Strategies For Developing Competency Models. Administration and Policy in Mental Health, 533-561.
Oliva, P. F. , & Henson, K. T. (2001). what are the essential generic teaching competencies. Theory into practice.
Pefianco, E. C. (2009). competency standards for 21th century teachers in southeast asia. Quality teachers for the New Millenniun. bangkok.
Portes Alejandro (1998), « Social Capital : Its Origins and Applications in Modern Sociology », Annual Review of Sociology, vol. 24
Ronstadt, R. (1987).The educated entrepreneurs: A new era of entrepreneurial education is beginning. American Journal of Small Business, 11(4), 37–53.
sanghi, s. (2007). Competency Mapping:Understanding,Designing and Implementing Competency Models in Organization. London: SAGE.
Schumpeter, J. (1934) The Theory of Economic Development, Cambridge, Mass: Harvard University Press
Sekaran, u. (2008). Research Methods for Business: A Skill Building Approach. John Wiley & Sons.
Smith, Z. (2007). Creating and testing the higher education leadership competencies(HELC)model:A staudy of athletics, directors, senior student affairs officers and chief academic officers.
Solomon, G. (2007). An examination of entrepreneurship education in the United States. Journal of Small Business and Enterprise Development.Vol. 14 No. 2, 168-172
Swanchek, J. & Campbell, J. (1981) Competence/performance-based teacher education: the unfulfilled promise. Educational Technology (June) , PP.5-10.
Timmons, Jeffry A. (1985). New business enterprises; Entrepreneurship; Small business. Macgrohill.
Ulrich  D., Brockbank W., Johnson D., and Younger J. (2007). “Human Resource Competencies: Responding to Increased Expectations”. Employment Relations Today.Vol. Pp:1-12.
Whetten, D. A. (1989). What constitutes a theoretical contribution? academi of management review , 490-495.