بررسی تاثیر عوامل فردی و محیطی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه کردستان

Authors

Abstract

هدف این تحقیق بررسی چگونگی تاثیر عوامل فردی و محیطی بر رفتار کارآفرینانه‌ی دانشجویان دانشگاه کردستان است. این تحقیق برحسب هدف کاربردی و براساس شیوه‌ی گردآوری داده‌ها توصیفی بوده و از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه‌ی آماری کلیه‌ی دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان در نیمسال دوم سال تحصیلی 90-89 را شامل می‌شود که براساس فرمول کوکران 260 نفر به شیوه‌ی طبقه‌ای تصادفی ساده به‌عنوان نمونه‌ی آماری انتخاب شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از ابزار پرسش‌نامه، جهت تعیین اعتبار الگو از نرم‌افزار Amos و برای تعیین میزان تاثیر عوامل فردی و محیطی بر رفتار کارآفرینانه از آزمون کای‌دو بهره گرفته شده است. نتایج نشان می‌دهد که عوامل فردی رابطه‌ی معنی‌داری با ویژگی‌های کارآفرینانه دارد، به‌طوری‌که دانشجویان پسر و آن‌هایی که وضعیت تحصیلی مناسبی دارند، حس توفیق‌طلبی، استقلال‌طلبی و خلاقیت در آن‌ها بیش‌تر می‌باشد. از دیگر یافته‌های این پژوهش تاثیر مورد انتظار و ادراکات دانشجویان از محیط کارآفرینانه‌ی دانشگاه بر تقویت رفتارهای کارآفرینانه‌ی آن‌ها است.

اردکانی، سعید؛ حاتمی نسب، سید حسین و طالعی فر، رضا (1389)، خلاقیت و رفتار کارآفرینانه، مدیریت تکنولوژی،کنفرانس خلاقیت شناسی، مدیریت و مهندسی نوآوری.
بارانی، شهرزاد؛ زرافشانی،کیومرث؛ دل انگیزان، سهراب و حسینی لرگانی، مریم (1389) تاثیر آموزش کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمانشاه: رویکرد مدلسازی معادله ساختاری، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 57، صص 85-105.
جعفر زاده، مرتضی؛ بازرگان، عباس (1383)، تحلیل عوامل موثر در کارآفرینی دانش آموختگان، دانشگاه تهران، فرهنگ مدیریت، شماره هفتم، صص 205-254.
جهانگیری علی و کلانتری ثقفی، ربابه (1387)، بررسی و سنجش ویژگی‌های کارآفرینی مدیران، مطالعه موردی: شرکت مخابرات، توسعه کارآفرینی، 1(1): 110-87.
زالی، محمد رضا ؛ مدهوشی، مهرداد و کردنائیج اسدالله (1386) ارزیابی مشخصه‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه مازندران، فصلنامه مدرس علوم انسانی، ویژه نامه مدیریت، 113-81
سعیدی مهرآباد، محمد و مهتدی، محمد مهدی (1387)، تأثیر آموزش کارآفرینی بر توسعه ی رفتارهای کارآفرینانه (مطالعه موردی:آموزش های کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی( توسعه کارآفرینی،سال اول،شماره دوم،زمستان 1387،صص 57-73
صادقی، حمید رضا؛ غضنفری، احمد و عبداللهی، عظیمه سادات (1386)، تاثیر خودکارآمدی بر رفتار کارآفرینانه، اولین کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمانهای آینده.
Byer, tom, kist, Heleen and Sutton, Robert I." Characteristics oftrepreneur:social creators, not solo Heroes| "http://www.sanforded/ clss/e/45/mat.http://www.sanford.edu/clss/e/45/materialscharactebistics.html, 1997.
Clark, B. R. (2004); “The Entrepreneurship University Demand and Response: Theory and Practice”; Tertiary Education Management, Vol.22.
Guerrero M., J. Rialp & D. Urbano (2006). The impact of desirability and feasibility on entrepreneurial intentions: A structural equation model. Estudios De  Economia Aplicada, Vol. 24 ,NO ,2 pp 509-523.
Gurol, Y. & Atsan, N. (2006). "Entrepreneurial characteristics amongst university students some insights for entrepreneurship education and training in Turkey", Education & Training, 48(1), 25-38.
Kruzic, D. & Pavic, I. (2010). "Students’ Entrepreneurial Characteristics: Empirical Evidence from Croatia", the Business Review, Cambridge, 14(2), 216-221.
Rasheed, H.S. (2000) Developing entrepreneurial potential in youth: The effect of entrepreneurial education and venture creation. Available , at ://WWW.proquest.umi.com
Matviuk, S.G. (2010). "A Study of Peruvian Entrepreneurs Leadership Expectations", Journal of American Academy of Business, 16(1), 65-70.
McClelland D. (1961), The Achieving Society, Princeton: NJ,Van Nostrand
Rasmussen, E&R.Sorheim (2006)’Action Entrepreneurship Education ‘Technovation , vol.26 February. Pp185-194
Robinson P.B, stimpson, D.V .Huefner, Y.C. &Hunt, K.H.(1991) An attitude approach to the prediction of entrepreneurship . Entrepreneurship Theory and Practice Summer ,Vol .15,No.4,PP:31-73
Wang, clement k. and wang, poh-kam "Entrepreneurial interest of university students in Singapore Technovation, vol.24, Issue 2, 2002.