شناسایی عوامل زیربنایی موثر بر تصمیمات مکان‌یابی کارآفرینان فعال در زمینه‌ی فناوری اطلاعات در شهر تهران با رویکرد پی.ال.اس

Authors

Abstract

با توجه به گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، در عصر حاضر، موضوع مکان کسب‌وکار شکلی متفاوت از مفهوم سنتی آن پیدا کرده است. مدیران کسب‌وکارها در حال حاضر می‌توانند فعالیت کسب‌وکارهای خود را از فواصل دور و در مکان‌های مختلف مدیریت و سازمان‌دهی کنند. بنابراین، در این مطالعه بر آن شدیم تا عوامل موثر بر تصمیمات مکان‌یابی کسب‌وکارهای فعال در زمینه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات را بررسی کنیم. در این مطالعه با بررسی نمونه‌ای 102 نفره از مدیران و کارشناسان فعال در زمینه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات شهر تهران و با اتخاذ رویکرد پی.ال.اس، میزان تبیین‌کنندگی هر یک از این عوامل در الگو را تحلیل کرده‌ایم. میزان روایی و پایایی برای سازه‌ها درحد بسیار خوبی بوده و درنهایت نتیجه گرفته‌ایم که پنج گروه از عوامل، تصمیمات مکان‌یابی این کسب‌وکارها را تحت تاثیر قرار می‌دهند (خدمات کسب‌وکار، رفاهی، پشتیبانی، بازار و دولتی). از میان آن‌ها عوامل بازار بالاترین اولویت را دارد و عوامل رفاهی کم‌ترین اولویت را نشان می‌دهند. نتایج این تحقیق به ایجاد مبنایی جدید برای دسته‌بندی عوامل موثر بر تصمیمات مکان‌یابی کسب‌وکارهای کارآفرین منجر شده و می‌تواند راهنمای سیاست‌گذاران در تعیین مکان شهرک‌های صنعتی و مراکز رشد باشد.

خراط زبردست، اسفندیار (1378)، توسعه صنعتی مناطق و عوامل مؤثر در مکان‌یابی فعالیتهای صنعتی بزرگ. فصلنامه هنرهای زیبا، 55-44.
مومنی، منصور، فعال قیومی، علی(1386)، تحلیل داده‌های آماری با استفاده از SPSS، چاپ اول، تهران، کتاب نو.
Alizadeh, M., Arabiun, A., &Fakhimi, R., S. (2011). Principal business location decision factors in science and technology parks. Paper presented at the International Conference On Science And Technology Parks, Isfahan, Iran.
Badri, M. A., Davis, D. L., & Davis, D. (1995).Decision support models for the location of firms in industrial sites. International Journal of Operations & Production Management, 15(1), 50-62.
Blair, J. P., &Premus, R. (1987).Major factors in industrial location: A review. Economic Development Quarterly, 1(1), 72.
Chen, H. C., & Yu, Y. W. (2008).Using a strategic approach to analysis the location selection for high-tech firms in Taiwan. Management Research News, 31(4), 228-244.
Cohen, N. (2000). Business location decision-makingand the cities: bringing companies back. The Brookings Institution: Center on Urban and Metropolitan Policy. Washington, DC.
Dhingra, T., Singh, T., &Sinha, A. (2009).Location strategy for competitiveness of special economic zones: A generic framework for India. Competitiveness Review: An International Business Journal incorporating Journal of Global Competitiveness, 19(4), 272-289.
Frenkel, A. (2001). Why high-technology firms choose to locate in or near metropolitan areas.Urban Studies, 38(7), 1083.
Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: a review of four recent studies. Strategic Management Journal, 20(2), 195-204.
Jungthirapanich, C., & COLIN, O. B. (1995).A knowledge-based decision support system for locating a manufacturing facility.IIE transactions, 27(6), 789-799.
Karakaya, F., &Canel, C. (1998).Underlying dimensions of business location decisions. Industrial Management & Data Systems, 98(7), 321-329.
Kaynak, H., & Hartley, J. L. (2005).Exploring quality management practices and high tech firm performance. Journal of High Technology Management Research, 16(2), 255-272.
Mazzarol, T., &Choo, S. (2003).A study of the factors influencing the operating location decisions of small firms. Property Management, 21(2), 190-208.
Naik, S. S. (2005). Assessing a City's Potential in Attracting High-tech Firms: Based on Location Behavior of High-tech Industries.
Srinivasan, R., Lilien, G. L., &Rangaswamy, A. (2008).Survival of high tech firms: The effects of diversity of product-market portfolios, patents, and trademarks. In. Journal of research in Marketing, 25(2), 119-128.
Yang, J., & Lee, H. (1997).An AHP decision model for facility location selection. Facilities, 15(9/10), 241-254.