شناسایی شاخص‌های خروجی عملکرد تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی براساس الگوی ترکیبیEFQM و AHP

Authors

M.A.Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran

Abstract

به‌تدریج بین دانشگاه و جامعه، رابطه‌ای دوطرفه مبتنی بر دانش ایجاد شده است و دانشگاه‌ها توانسته‌اند نقشی فعال را در توسعه‌ی اقتصادی- اجتماعی جوامع خود ایفا کنند. باتوجه به اهمیت نقش برجسته‌ی دانشگاه‌ها در چرخه‌ی نوآوری هدف این پژوهش شناسایی شاخص‌های خروجی عملکرد تجاری‌سازی پژوهش‌های دانشگاهی می‌باشد. شاخص‌هایی که میزان اثرگذاری دانشگاه را نشان می‌دهند. روش تحقیق برای شناسایی شاخص‌ها، کمّی بوده و از روش پیمایشی و ابزار پرسش‌نامه استفاده شده است. براساس نتایج به‌دست آمده از تحقیق که شامل شناسایی شاخص‌های خروجی عملکرد تجاری‌سازی پژوهش‌های دانشگاهی براساس الگوی EFQM می‌باشد، این شاخص‌ها در4 بُعد شاخص‌های نتایج کلیدی عملکرد، شاخص‌های نتایج جامعه، شاخص‌های نتایج کارکنان و شاخص‌های نتایج مشتریان شناسایی و با رویکردAHP اولویت‌بندی شدند. نتایج نشان می‌دهد که دسته‌بندی شاخص‌ها براساس الگو می‌تواند به تاثیرگذاری و کاربردی بودن شاخص‌ها کمک کند افزون‌بر این‌که می‌توان به یک جمع‌بندی مناسب از شاخص‌ها در هنگام تصمیم‌گیری‌های این حوزه پرداخت.

دفتر کل بررسی و ارزیابی پژوهشی وزارت علوم (1383). شاخص‌های ارزیابی پژوهشی. تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
زارع، هادی (1389). طراحی سیستم ارزیابی عملکرد تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی مطالعه موردی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه تهران.
اسکات، ار. دی. و دیویس، جی (2007). سازمان‌ها و سازمان دهی( دیدگاه‌های عقلایی، طبیعی و باز).( سید رضا سید جوادین، بهروز پورولی و الهام جمالی پویام ترجمان). تهران: انتشارات مروارید.
شورایعالی انقلاب فرهنگی (1381). شاخص‎های ارزیابی علم و فناوری. تهران: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
شواریعالی انقلاب فرهنگی (1389).  نقشه جامع علمی کشور. تهران: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی (1388). شاخص‌های آماری حوزه علم و فناوری. تهران: موسسه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی.
Agrawal, A. (2001). University to industry knowledge transfer: a review and unanswered questions. International Journal of Management Reviews, 3, 285–301.
AUCC (The Association of Universities and Colleges of Canada). ( 2002). Framework of agreed principles on federally funded university research. AUCC, Ottawa. http://www.aucc.ca/ pdf/english/ reports/2002/frame cadre e.pdf (accessed 28 March 2005).
Changa, Y. C., Yangb, P. Y., & Chen, M. H. (2009). The determinants of academic research commercial performance: Towards an organizational ambidexterity perspective. Research Policy , 936-946.
Etzkowitz, H. (2002). MIT and the Rise of Entrepreneurial Science. Routledge.
Karlsson, M. (2007). Commercialization of Research Results in United States: An Overview of Federal and Academic Technology Transfer. ITPS, Swedish Institute for Growth Policy Studies.
Langford, C. H., Hall, J., Josty, P., Matos, S., Jacobson, A. (2006). Indicators and outcomes of Canadian university research: Proxies becoming goals?.  Research Policy, , 35.  pp: 1586-1598.
Mustar, P., M. Renault, M. G. Colombo, E. Piva, M. Fontes, A. Lockett, M. Wright, B. Clarysse, and N. Moray. (2006). Conceptualising the heterogeneity of research-based spin-offs: A multi-dimensional taxonomy. Research Policy, 35(2), 289–000.
Niclaou, N. and S. Birley, 2003, Social Networks in Organizational Emergence: The University Spinout Phenomenon’. Management Science, 49(12), 1702–1725.
OECD. (2002). Benchmarking Industry–Science Relationships. Paris: OECD.
Phan, P., Siegel, D. S., and Wright, M. (2005). Science Parks and Incubators: Observations, Synthesis and Future Research. Journal of Business Venturing, 20(2), 165–182.
Read, C. (2003). Survey of Intellectual Property Commercialization in the Higher Education Sector, (2001). Science, Innovation, and Electronic Information Division, Statistics Canada, Ottawa (Catalog # 88F0006XIE-No. 012).
Roberts, E. (1991). Entrepreneurs in High Technology, Lessons from MIT and Beyond. Oxford University Press.
Working Group on Metrics of Commercialization. (2005). Metrics for research commercialization. Report to the CCST.