تأثیر اقدامات مدیریت راهبردی بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت سرمایه‌گذاری مهدتابان)

Authors

Abstract

کارآفرینی سازمانی و مدیریت راهبردی مفاهیمی هستند که در مبانی نظری و در عرصه‌ی عمل مدیریت، توجه محققان و مدیران زیادی را به خود جلب کرده است. از این‌رو، در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر اقدامات خاص مدیریت راهبردی- شامل میزان کاوش محیطی، انعطاف‌پذیری در برنامه‌ریزی، افق زمانی برنامه‌ریزی، مشارکت در برنامهریزی، کنترل‌های راهبردی و کنترل‌های مالی- بر کارآفرینی سازمانی در شرکت سرمایه‌گذاری مهدتابان می‌پردازیم. جامعه‌ی آماری این تحقیق 153 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت سرمایه‌گذاری مهدتابان می‌باشد که با نمونه‌گیری کوکران تعداد 126 نفر از بین دو گروه مدیران و کارشناسان به‌عنوان نمونه‌ی تحقیق انتخاب شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و با استفاده از روش هم‌بستگی انجام شده است. هم‌چنین از پرسش‌نامه برای گردآوری داده‌ها کمک گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از آزمون‌های آماری ضریب هم‌بستگی و رگرسیون چندگانه بهره گرفتیم. نتایج بررسی نشان می‌دهد که به جز کنترل‌های مالی، سایر اقدامات مدیریت راهبردی بر کارآفرینی سازمانی تأثیر مثبت و معنی‌داری می-گذارد. درنهایت براساس نتایج به‌دست آمده پیشنهادهایی برای مدیران و کارشناسان شرکت ارائه شده است.

بازگیر، محمدرضا(1385)؛ رابطه بین نرخ بازده دارایی­ها و نرخ تورم در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه مازندران.
تهرانی، رضا(1387)؛ مدیریت مالی، تهران، نگاه دانش.
خداپرست، عباس(1389)؛ بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده سرمایه­گذاری، مجله اقتصادی - ماهنامه بررسی مسائل و سیاست­های اقتصادی، شماره­های 11 و 12، صص 128-113.
رضائیان، علی(1388)؛ مبانی سازمان و مدیریت، انتشارات سمت.
لورنژ، پیتر، اسکات، مورتن و گوشال، مایکل اف(1385)؛ کنترل استراتژیک، ترجمه سید محمد اعرابی و محمد حکاک، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی.
Aktan B & Bulut C. (2008),” Financial Performance Impacts of Corporate Entrepreneurship in Emerging Markets: A Case of Turkey”, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Vol. 12, pp. 69-79.
Antoncic B & Hisrich R.D.(2004),” Corporate entrepreneurship contingencies and organizational wealth creation”, Journal of Management Development, Vol. 23 No. 6, pp. 518-550.
Avlonitis G.J & Salavou H.E.(2007),” Entrepreneurial orientation of SMEs, product innovativeness, and performance”, Journal of Business Research, Vol. 60, pp. 566–575.
Barringer B.R & Bluedorn A.C.(1999),” The Relationship Between Corporate Entrepreneurship And Strategic Management”, Strategic Management Journal, Vol. 20, pp. 421-444.
Chang S.C et al. (2007),” Achieving manufacturing flexibility through entrepreneurial orientation”, Industrial Management & Data Systems, Vol. 107, No. 7, pp. 997-1017.
Christensen K.S. (2004),” A classification of the corporate entrepreneurship umbrella: labels and perspectives”, Int. J. Management Enterprise Development, Vol. 1, No. 4, pp. 301-315.
Dimitratos P et al. (2004),” The relationship between entrepreneurship and international performance: the importance of domestic environment”, International Business Review, Vol. 13, pp. 19-41.
Entrialgo M et al. (2000),” Linking entrepreneurship and strategic management: evidence from Spanish SMEs”, Technovation, Vol. 20,pp. 427-436.
Ergün Ercan et al.(2004), “Connecting The Link Between Corporate Entrepreneurship And Innovative Performance”, Global Business and Technology Association Annual Conference Proceedings Book,pp.259-265, July, Cape Town.
Falbe C.M et al.(1998),” The Effect Of Organizational Context On Entrepreneurial Strategies In Franchising”, Journal of Business Venturing, Vol. 14, pp. 125–140.
Fry Fred, (1993), " entrepreneurship: a planning approach", West publishing company.
Herbert Theodore T. and Brazeal Deborah V.(1999) “Entrepreneurializing the Organization: Archetypes of Commitment to Corporate Entrepreneurship and Implications for Strategic Entrepreneurship, SBANC( Small Business Advancement National Center): http://sbaer.uca.edu/research/icsb/1999/03.pdf.
Hughes M & Morgan R.E.(2007),” Deconstructing the relationship between entrepreneurial orientation and business performance at the embryonic stage of firm growth”, Industrial Marketing Management, Vol. 36,pp. 651–661.
Kraus Sascha & Kauranen Ilkka.(2009) ,” Strategic management and entrepreneurship: Friends or foes?”., Int. Journal of Business Science and Applied Management, Volume 4, Issue 1.pp. 37-50.
Lee, Sang M., Lim, Seongbae.(2009), “Entrepreneurial orientation and the performance of service business, service business,  3:1–13.
Li, Yong-Hui, Huang, Jing-Wen, Tsai, Ming-Tien.(2009), ‎Entrepreneurial orientation and firm performance: The role of knowledge, creation process,  Industrial Marketing Management, Vol. 38, PP. 440–449.
Lumpkin G.T & Dess G.G.(2001),” Linking Two Dimensions Of Entrepreneurial Orientation To Firm Performance: The Moderating Role Of Environment And Industry Life Cycle”, Journal of Business Venturing, Vol. 16, pp. 429–451.
Raduan C.R et al.(2009),” Management, Strategic Management Theories and the Linkage with Organizational Competitive Advantage from the Resource-Based View”, European Journal of Social Sciences, Vol 11, No 3,pp. 402-418.
Rhee Jaehoon et al.(2010),” Drivers of innovativeness and performance for innovative SMEs in South Korea: Mediation of learning orientation”, Technovation, Vol. 30, pp. 65–75.
Tanţău A.D.(2008),” Common Dimensions For Entrepreneurship And Strategy: The Need For Strategic Entrepreneurship”, Vol. 3, http://www.managementmarketing.ro/pdf/articole/94.pdf.
Walter Achim et al.(2006),” The impact of network capabilities and entrepreneurial orientation on university spin-off performance”, Journal of Business Venturing, Vol. 21,pp. 541– 567.
Zahra, Shaker A., Rawhouser, Hans N., Bhawe, Nachiket(2008), Globalization Of Social Entrepreneurship Opportunities, Strategic Entrepreneurship, Journal Strat. Entrepreneurship J., 2: 117–131.
Zeqiri Izet.(2010),” A theoretical overview of the interactions between entrepreneurship and strategic management”, Munich Personal RePEc Archive(MPRA paper), Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/21943/, No. 21943, pp. 1-9.