شناسایی موانع توسعه‌ی کارآفرینی شرکتی در شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان

Authors

Abstract

این تحقیق با هدف شناسایی موانع توسعه‌ی کارآفرینی شرکتی در شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان انجام شد. این پژوهش از نظر شیوه‌ی گردآوری داده‌ها، از نوع پژوهش‌های توصیفی- پیمایشی است. جامعه‌ی آماری این تحقیق را تمامی اعضای شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی در استان زنجان تشکیل داده‌اند (301N=) که براساس جدول مورگان- کرجسی تعداد 170 نفر از آنان با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای برای انجام تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسش‌نامه با نظر متخصصان تایید گردید. برای تعیین پایایی پرسش‌نامه آلفای کرونباخ محاسبه شد که میزان 87 درصد به‌دست آمد. به‌منظور تحلیل داده‌ها از تحلیل عاملی استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده‌ی آن بود که درمجموع حدود 86/68 درصد واریانس موانع توسعه کارآفرینی شرکتی در شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان را پنج عامل ساختاری، محیطی، روان‌شناختی، مهارتی و آموزشی تبیین می‌کنند.