بررسی و تبین نقش کارآفرینی در عملکرد مدیریت زنجیره‌ی سرد (موردکاوی: صنایع غذایی)

Authors

Abstract

مدیریت زنجیره‌ی سرد به نظامی اطلاق می‌شود که به اداره کردن فرایندها و فعالیت‌های مربوط به محصولات فاسد شدنی در زنجیره‌ی تامین می‌پردازد. در این مقاله به بررسی نقش کارآفرینی فردی و سازمانی در ارتقای سطح عملکرد مدیریت زنجیره‌ی سرد برای شرکت‌های فعال در بازار محصولات فاسد شدنی می‌پردازیم. روش انجام این پژوهش توصیفی پیمایشی بوده و به‌منظور بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است. در این‌باره سه فرضیه در ارتباط با تاثیر کارآفرینی بر بهبود برنامه‌ریزی‌ها، بهبود کیفیت و بهبود در فرایند صادرات محصولات فاسد شدنی در زنجیره‌ی سرد مطرح شده است. برای بررسی فرضیه‌های تحقیق نیز، پرسش‌نامه‌ای بر مبنای طیف لیکرت طراحی شد و با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه‌ی جامعه‌ی آماری محدود در بین 423 نفر از کارشناسان و مدیران 4 شرکت فعال در صنایع لبنی کشور که مرتبط با محصولات فاسد شدنی هستند، تعداد حجم نمونه 122 پرسش‌نامه تخمین و بین جامعه‌ی آماری تحقیق، توزیع شد. نتایج آماری پرسش‌نامه‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS تحلیل شده و ضمن تایید هر سه فرضیه‌ی مطرح‌شده در این تحقیق، متغیر‌های برنامه‌ریزی منبع‌یابی، قابلیت اطمینان و بهبود فرایند صادرات بالاترین میزان اهمیت را نشان دادند. در انتها پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی نیز ارایه شده است.