مطالعه‌ی موانع کارآفرینی در ورزش کشور

Authors

Abstract

با توجه به اهمیت بخش ورزش در اقتصاد به‌ویژه تولید و اشتغال و اهمیت این بخش برای تعالی جوانان، مساعد کردن محیط کسب‌وکار در این بخش در دست‌یابی به هدف‌های یادشده اثرگذار است. در این رابطه شناخت موانع کارآفرینی در ورزش به سیاست‌گذاری درست برای توسعه‌ی محیط کسب‌وکارهای ورزشی کمک می‌کند. هدف این مقاله شناسایی مانع‌های کارآفرینی در ورزش کشور است و به سوال توسعه‌ای مهمی پاسخ می‌دهد. بدین منظور با استفاده از روش تحقیق ترکیبی و بر مبنای نظریه‌ی سه‌شاخه‌گی مانع‌های رفتاری، ساختاری و محیطی کارآفرینی در ورزش شناسایی می‌شود. از یک جامعه‌ی 275 نفری، نمونه 100تایی از دو گروه کارآفرینان ورزشی- تولیدکنندگان لوازم و تجهیزات ورزشی و باشگاه‌داران- با روش مصاحبه و پرسش‌نامه، اطلاعات لازم گردآوری شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین دیدگاه‌های دو گروه یادشده تفاوت وجود ندارد و عامل‌هایی مانند میزان سرمایه‌گذاری زیربنایی دولت در ورزش، توجه به کیفیت محصولات و خدمات، میزان تشویقِ جو و فضای عمومی حاکم بر جامعه به خلق و اجرای ایده‌های جدید، میزان رقابت در بازار ورزشی (تولید تجهیزات ورزشی و باشگاه‌داری)، زیرساخت‌های کسب‌وکار: ارتباطات، حمل و نقل، خدمات بیمه و خدمات بانکی مانع اصلی کارآفرینی در ورزش کشور هستند.