مفهوم‌پردازی "بازاریابی کارآفرینانه بین‌المللی" در بنگاه‌های کارآفرین ایرانی؛ بخش صنایع غذایی

Authors

Abstract

هدف مقاله‌ی حاضر آن است تا با کنکاشی نوپردازانه و ایجاد هم‌گرایی مؤثر بین دوحوزه‌ی بازاریابی و کارآفرینی به تبیین چگونگی و چیستی مفهوم نوظهور "بازاریابی کارآفرینانه" پرداخته و با پیشنهاد چارچوبی منطقی و فرایندگرا، شیوه‌ی سامان‌دهی فعالیت‌های بازاریابی را در بنگاه‌های کارآفرین تشریح کند.
در این بررسی دو گونه نوآوری انجام شده است؛ یکی مشارکت نظری و توسعه‌ی مرزهای دانش بازاریابی و کارآفرینی و دیگری مشارکت عملی و الگوشناسی فعالیت‌های بازاریابی کارآفرینان با بهره‌گیری از راهبرد پژوهش موردی اکتشافی مرکب.
نتایج بررسی نشان داد که عناصر تشکیل‌دهنده‌ی بازاریابی کارآفرینانه بین‌المللی شامل 6 موضوع، 24 بعد و 191 جز هستند که در دوره‌های زمانی مختلف ویژگی‌های متفاوتی به خود می‌گیرند. در ضمن این فرضیه تقویت شد که فرایند بازاریابی کارآفرینانه بین‌المللی به‌صورت تکاملی و شامل پنج مرحله‌ی فروش محدود و فعالیت‌های اولیه بازاریابی، فروش مناسب و فرصت‌طلبانه، بازاریابی متنوع، بازاریابی سودآور و منسجم، بازاریابی بیش‌فعالانه است.