الگوسازی پویای فرصت کارآفرینی "توزیع فیزیکی درون شهری"، نهفته در ترافیک کلان‌شهرها

Authors

Abstract

در دل تهدید ترافیک تهران فرصت کارآفرینی نهفته و این فرصت بزرگ، فرصت کارآفرینی در حوزه‌ی توزیع فیزیکی کالای درون شهر است؛ اما این حوزه از کسب‌وکار، هنوز در سطح کلان جامعه به رسمیت شناخته نشده، نهادهای پشتیبانی‌کننده و توسعه‌دهنده‌ی آن شکل نگرفته‌اند و ظرفیت بالقوه‌ی این کسب‌وکار با آن‌چه امروز شاهد آن هستیم فاصله‌ی زیادی دارد.
در این مقاله تلاش شده است تا پس از شناسایی عوامل کلیدی اثرگذار بر کسب‌وکار "توزیع فیزیکی درون شهری"، الگویی پویا از این کسب‌وکار براساس روش تحلیل پویایی نظام ارایه و رفتار نظام‌مند آن در محیط نرم افزار Vensim شبیه‌سازی شود. پس از تایید اعتبار الگو، براساس سناریو‌های مفروض ناشی از نبود قطعیّت‌های محیط آینده‌ی این کسب‌وکار، راه‌کارهایی که بهترین نتایج را در خروجی شبیه‌سازی داشته‌اند به‌عنوان راه‌کارهای موثر توسعه‌ی خدمت‌ها "توزیع فیزیکی درون شهری" پیشنهاد شده است.
این راه‌کارها شامل توسعه‌ی ظرفیت خدمت‌ها در شرایط قطعیّت نداشتن درآمد سرانه، کاهش خطر محصول‌ها از طریق بیمه در شرایط قطعیّت نداشتن رشد جمعیت، افزایش ضریب امنیت در شرایط قطعیّت نداشتن جرایم کارکنان خدمت‌ها، کاهش هزینه‌ها از طریق بهبود فرایندها در شرایط قطعیّت نداشتن قیمت سوخت و افزایش کیفیت اطلاعات در شرایط قطعیّت نداشتن توسعه‌ی زیرساخت‌های اطلاعاتی هستند.