بررسی دلایل گرایش به کارآفرینی دانشجویان علمی-کاربردی کشاورزی (مطالعه‌ی موردی: استان کرمانشاه)

Authors

Abstract

نظریه‌ی رفتار برنامه‌ریزی شده‌ی آژن به‌صورت گسترده‌ای به منظور پیش‌گویی رفتار کارآفرینانه استفاده شده است. اما این نظریه در بین دانشجویان مراکز علمی- کاربردی به‌کار گرفته نشده است. هدف کلی این پژوهش که با روش توصیفی-همبستگی انجام شده است، بررسی دلایل گرایش به کارآفرینی دانشجویان علمی-کاربردی کشاورزی است. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان علمی-کاربردی کشاورزی استان کرمانشاه تشکیل دادند که تعداد 96 نفر از آن‌ها به‌عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌های مورد نظر از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری شد. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد که 37 درصد از تغییرات متغیر نیت کارآفرینانه را سه متغیر شامل: نگرش نسبت به کارآفرینی، هنجارهای جامعه و باور به خودکارآمدی تبیین می‌کنند. هم‌چنین رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری بین هر یک از متغیرهای مستقل یادشده با نیت کارآفرینانه به‌دست آمد. در کل، یافته‌ها نشان داد که در بین دانشجویان علمی-کاربردی کشاورزی، نیت کارآفرینانه‌ی بالایی وجود دارد.