طراحی الگوی ریاضی تخصیص اعتبارات بنگاه‌های کوچک و زودبازده در بخش‌های عمده‌ی اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمت‌ها)

Authors

Abstract

در سال‌های اخیر، اهمیت و نقش صنایع کوچک در کشورهای صنعتی و در حال توسعه افزایش یافته است. در ایران نیز اهمیت صنایع کوچک رو به رشد بوده و از این‌رو دولت‌ها می‌توانند با ارایه‌ی راه‌کارهای حمایتی از صنایع کوچک و زودبازده، افزون بر رفع بخش قابل توجهی از مشکل بی‌کاری به افزایش تولید ملی و صادرات و توسعه‌ی کارآفرینی نیز کمک کنند. لازمه‌ی تحقق این هدف آن است که کمک‌های دولت به شکل درست و بهینه در کل کشور اختصاص داده شود تا بتواند اهدافی همانند عدالت اجتماعی و فقرزدایی را نیز تحقق بخشد. در این تحقیق ابتدا شاخص‌های تخصیص اعتبارات تعیین و سپس آرمان‌ها در الگوی برنامه‌ریزی آرمانی با استفاده از این شاخص‌ها که ضرایب اهمیت آن از طریق تحلیل سلسله مراتبی گروهی به‌دست آمد، تعیین شد. هم‌چنین از AHP گروهی در تعیین اهمیت هر یک از بخش‌های عمده‌ی اقتصادی استان‌ها (کشاورزی، صنعت و خدمت‌ها) استفاده و نتایج به تفکیک استان‌های کشور استخراج شد. در پایان الگوی آرمانی با استفاده از نرم‌افزار Lingo حل شده و نتایج آن بررسی شد.