رتبه‌بندی شاخص‌های سنجش شرکت‌های موفق (ارایه رویکردی در انتخاب روش تصمیم‌گیری چندشاخصه‌ی مناسب)

Authors

Abstract

در ادبیات نوین سرمایه‌گذاری به‌طور کلی تصمیم‌گیری را می‌توان شیوه‌ی عمل و یا حرکت در مسیر خاص تعریف کرد که با تامل و به‌صورت آگاهانه از بین روش‌های مختلف به‌منظور دست‌یابی به یک هدف مطلوب انتخاب شده است. در این مقاله که به‌دست آمده از تحقیق میدانی است سعی شده شاخص‌های سنجش شرکت‌های موفق به‌صورت ریشه‌ای مطالعه شود و سپس با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP اولویت‌بندی بین شاخص‌ها انجام شود. سوال اصلی این تحقیق این است که چه شاخص‌هایی در انتخاب شرکت‌های موفق می‌تواند اثرگذار باشد و اولویت‌بندی آن‌ها برای تصمیم‌گیرندگان به چه صورت است؟ با توجه به فضای تصمیم‌گیری پیچیده‌ای که با آن مواجه هستیم از میان روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای انجام مطالعه‌ها استفاده شده است. در پایان، نتایج مطالعه حاکی از آن است که از میان 18 شاخص تعریف شده برای سنجش شرکت‌های موفق به‌ترتیب شاخص‌های بازده دارایی‌ها، خطر سرمایه‌گذاری و رتبه‌ی نقدشوندگی بیش‌ترین اولویت را داشته‌اند. از طرفی شاخص‌های گردش موجودی کالا، اندازه‌ی شرکت و هزینه‌ی تحقیق و توسعه به‌ترتیب رتبه‌های شانزدهم تا هجدهم را در میان این اولویت‌بندی کسب کرده‌اند.