شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌های کارآفرینانه در شرکت قطارهای مسافری رجا

Authors

Abstract

کارآفرینی فرایند مرتبط با کشف، ارزیابی و بهره‌برداری از فرصت‌ها است که طی آن کالاها و خدمت‌های نوینی خلق یا ارایه می‌شود. از این‌رو تشخیص فرصت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین توانایی‌های کارآفرینان موفق است و به همین دلیل یکی از محورهای پژوهش‌های کارآفرینی به‌شمار می‌رود. فرصت‌های کارآفرینانه امکان دارد مستقل از فعالیت‌هایی که کارآفرینان انجام می‌دهند، وجود داشته باشند و یا شاید به‌وسیله‌ی فعالیت‌های کارآفرینان خلق شده باشند. این مقاله به شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه از منظر کارآفرینی سازمانی پرداخته است نه ایجاد یک کسب‌وکار جدید. به‌منظور شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌های کارآفرینانه‌ی شرکت قطارهای مسافری رجا، براساس الگوی اولویک، پرسش‌نامه‌ای (با آلفای کرونباخ 914/0) در 8 بخش با دو مقیاس سنجش "رضایت" و "اهمیت" طراحی شد و پس از تایید خبرگان مرتبط با موضوع تحقیق در بین مسافران اکثر مسیرهای شبکه حمل و نقل ریلی کشور توزیع و جمع‌آوری شد. درنهایت نتایج تحقیق بیان‌گر وجود فرصت‌های کارآفرینانه (به ترتیب اولویت) در ایجاد کوپه‌ی معلولان، ارایه‌ی خدمت‌های اطلاع‌رسانی در ایستگاه راه‌آهن، ارایه‌ی خدمت حمل و نقل درب به درب، ارایه‌ی کارت توقف‌گاه همراه با بلیت، ایجاد کوپه و سالن بازی، ارایه‌ی خدمت الکترونیکی در ایستگاه راه‌آهن و ارایه‌ی خدمت‌های اینترنتی است.