بررسی اثرگذاری شخصیت و روش مدرسان کارآفرینی بر انگیزش دانش‌جویان در راه‌اندازی کسب‌وکار جدید

Authors

Abstract

توسعه‌ی کارآفرینی از نیازهای اساسی برای توسعه‌ی کشورها در همه‌ی زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در عصر حاضر بوده و تجربه نشان داده است که در توسعه‌ی‌ کارآفرینی، آموزش در کنار سایر عوامل تسهیل‌کننده‌‌، جایگاهی منحصر به فرد دارد. با وجود این که تاکنون تحقیق‌های بسیاری در زمینه‌ی آموزش کارآفرینی انجام شده و روابط میان آموزش و موفقیت در امر کارآفرینی و ایجاد کسب‌وکارهای جدید به تفصیل بیان شده اما تحقیق‌های قابل توجه در زمینه‌ی شیوه‌ی تدریس مباحث کارآفرینی و ویژگی‌های مدرسان این رشته وجود نداشته و یا بسیار کم است. از طرفی ایجاد انگیزه در دانش‌جویان به‌منظور افزایش بهره‌وری آن‌ها، با استفاده از نظام‌های مختلف از مهم‌ترین وظایف مدرسان است. در این تحقیق که طی دو سال در یکی از واحدهای دانشگاه جامع علمی کاربردی انجام شده و جامعه‌ی آماری آن 216 نفر بوده و همگی آزمون شده‌اند، به بررسی صفات شخصیتی و انگیزشی مدرسان کارآفرینی هم‌چون موارد زیر پرداخته شده است: ابتکار عمل، قاطعیت، اعتماد به نفس، مهارت‌ها، تجربه کارآفرینی، تسلط بر مثال‌ها و مصداق‌های عینی، شناخت محیط کسب‌وکار، آشنایی واقعیت‌های موجود و کمبودها،آگاهی از موانع ورود، شیوه‌ی تدریس مباحث مختلف در این واحد درسی. هم‌چنین روابط عوامل یادشده با ایجاد انگیزه در دانش‌جویان برای راه‌اندازی کسب‌وکار با آزمون‌های میانگین، هم‌بستگی و رتبه‌بندی فریدمن به‌وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS اجرا، محاسبه و بررسی شده‌اند.