عوامل اثرگذار در به‌کارگیری تجارت‌الکترونیک در بنگاه‌های‌کوچک و متوسط ایران

Authors

Abstract

هدف این مقاله، شناسایی عوامل اثرگذار بر به‌کارگیری موفق تجارت الکترونیک در بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران است. بدین منظور ابتدا با بررسی پیشینه‌ی تحقیق شاخص‌های اثرگذار، استخراج و در قالب پرسش‌نامه‌ای از صاحب‌نظران علمی این حوزه در سطح شهر تهران و مدیران بنگاه‌های کوچک و متوسط مستقر در شهرک‌های صنعتی شهر تهران سوال شد. طبق محاسبه‌های فرمولی با توجه به نامحدود بودن حجم جامعه‌ی آماری، نمونه‌ی آماری‌ این تحقیق شامل 150 نفر بوده است که 102 نفر از آن‌ها پرسش‌نامه‌های تحقیق را پاسخ دادند (نرخ بازگشت 68?). روش نمونه‌گیری استفاده شده برای انتخاب ‌این افراد "نمونه‌گیری هدف‌مند قضاوتی" بوده است. پس از دسته‌بندی شاخص‌ها با تحلیل عاملی اکتشافی، با استفاده از تکنیک الگوسازی معادله‌های ساختاری، روابط ساختاری این الگو آزمون شد. طبق یافته‌ها، کلیه‌ی شاخص‌های برازش الگو در دامنه‌ی قابل قبول بوده و تایید شدند. نتایج نشان داد که بلوغ بازارهای برخط (آنلاین) و زیرساخت فناوری شرکت دارای بیش‌ترین میزان اثرگذاری و هم‌بستگی هستند. در بخش پایانی، کاربردهای این الگو همراه با پیشنهادهای علمی ‌و اجرایی بحث شده است.