شناسایی قابلیت‌های کارآفرینی (مطالعه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه کشاورزی و منابع‌طبیعی رامین اهواز)

Authors

Abstract

در سال‌های اخیر، زنان گرایش بیش‌تری به تحصیلات دانشگاهی پیدا کرده‌اند و نرخ ورود زنان و دختران به دانشگاه‌ها، هر ساله رو به افزایش است. در حالی‌که براساس آمارهای رسمی، نرخ بی‌کاری نیز در میان بانوان تحصیل‌کرده به‌صورت قابل توجهی در حال افزایش است. این مشکل در بین فارغ‌التحصیلان کشاورزی نیز وجود دارد؛ از این‌رو این مطالعه با هدف شناسایی قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان دختر رشته کشاورزی اجرا شد. جامعه آماری تحقیق شامل تعداد 440 نفر دانشجوی دختر دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین‌‌ اهواز در مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد و نمونه آماری به تعداد 159 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش‌نامه‌ای بود که روایی و پایایی آن به تایید رسید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های مقایسه‌ی میانگین‌ها مانند t و بررسی واریانس، آزمون هم‌بستگی و آزمون‌های ناپارامتری هم‌چون آزمون کای‌اسکویر و کروسکال والیس انجام شد. یافته‌ها نشان داد که بین دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و مهارت انگیزه‌ی ‌پیشرفت و نیز بین قابلیت انگیزه‌ی پیشرفت دانشجویان در سال‌های مختلف تحصیلی و هم‌چنین بین شغل والدین دانشجویان و قابلیت‌های کارآفرینی آن‌ها تفاوت معنی‌داری وجود دارد؛ اما بین دانشجویان دختر در رشته‌های مختلف تحصیلی از نظر قابلیت‌های کارآفرینی تفاوت معنی‌داری وجود ندارد و نیز بین میزان تحصیلات والدین و قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان رابطه‌ی معنی‌داری وجود ندارد.