بررسی عوامل اثرگذار بر ارزیابی طرح‌های کارآفرینانه در شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه‌ای)

Authors

Abstract

تامین مالی در مرحله‌ی راه‌اندازی کسب‌وکار به‌طور معمول به سطح پولی که کارآفرین می‌تواند به‌دست آورد محدود می‌شود و شاید مشکل‌ترین بخش راه‌اندازی کسب‌وکار ‌باشد. از جمله شرکت‌هایی که در مراحل اولیه‌ی یک طرح اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر هستند که چندسالی است در ایران مطرح شده‌اند. این پژوهش به‌دنبال بررسی معیارهای اثرگذار بر ارزیابی طرح‌های کارآفرینانه در شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و مشخص کردن میزان اهمیت هر یک از این عوامل در تصمیم‌گیری نهایی است. براساس این هدف با انجام مطالعه‌های کتابخانه‌ای و با ابزار مصاحبه و پرسش‌نامه و تحلیل داده‌های به‌دست آمده با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) این نتیجه به‌دست آمد که معیار بازار مهم‌ترین معیار در ارزیابی طرح‌های کارآفرینانه بوده و پس از آن، معیارهای مدیریت،‌ مالی، صندوق (شرکت سرمایه‌گذاری خطرپذیر) و محصول به‌ترتیب در درجه‌ی اهمیت بعدی قرار دارند.