شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های تعیین‌کننده‌ی کارآفرینی کسب‌وکارها

Authors

Abstract

توسعه‌ی کارآفرینی در فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکار فرایندی است که نقش حیاتی در تداوم، رشد و توسعه‌ی ملی کشورها ایفا می‌کند. از این‌رو توسعه‌ی چارچوبی برای ارزیابی سطح کارآفرینی فعالیت‌ها به‌منظور ایجاد بستر و جو مناسب برای حمایت‌های منطقی از کارآفرینی و کارآفرینان ضروری است. این پژوهش، با هدف شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های تعیین‌کننده‌ی سطح کارآفرینی کسب‌وکارها در راستای بهبود هماهنگی در تحقیق‌های کارآفرینی انجام شده است. ابتدا با مرور ادبیات تحقیق و مصاحبه با صاحب‌نظران، شاخص‌های سطح کارآفرینی فعالیت‌ها و هم‌چنین گویه‌‌های سنجش هر شاخص تدوین شد، که این شاخص‌ها و گویه ها با مقایسه‌های زوجی به روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی در معرض قضاوت متخصصان قرار گرفت. سپس، با نظرسنجی از کارآفرینان برتر، ابتدا رتبه و اولویت هر کدام از گویه‌های شاخص‌های مدنظر تعیین و سپس میزان کارآفرینی فعالیت‌های کسب‌وکار آن‌ها تعیین شد. نتایج اولویت‌بندی شاخص‌ها به روش تحلیل سلسله‌مراتبی نشان داد که؛ شاخص‌های نوآوری، فرصت کارآفرینی، رشد فعالیت، خطرپذیری، برنامه‌ی کسب‌وکار، سطح اشتغال‌زایی، اهمیت فعالیت در توسعه‌ی منطقه و در نهایت نرخ اثرگذار کارآفرینی به ترتیب در تعیین سطح کارآفرینی کسب‌وکارها بیش‌ترین اهمیت را داشته‌اند. نتایج ارزیابی سطح کارآفرینی پاسخ‌گویان نیز نشان داد که سطح کارآفرینی فعالیت‌های کسب‌وکار بیش‌تر آن‌ها در سطح متوسط بوده است.