ویژگی‌های فردی اثرگذار بر توسعه‌ی کارآفرینی اجتماعی در موسسه‌های خیریه‌ی استان تهران

Authors

Abstract

«کارآفرینی اجتماعی» یکی از انواع کارآفرینی است که با رویکرد کارآفرینانه به رفع نیازهای اجتماعی که به آن توجه نشده، می‌پردازد. از آن‌جا که تلاش دولت‌مردان و اقدام‌های بشردوستانه و عملکرد نهادهای بخش اجتماعی به‌طور کامل پاسخ‌گوی انتظارها نیست، برای توسعه‌ی الگوها و روش‌هایی نوین به توسعه‌ی کارآفرینی اجتماعی نیاز داریم.
در این پژوهش که از نوع تحقیق‌های توصیفی و از شاخه‌ی هم‌بستگی است، ویژگی‌های فردی اثرگذار بر توسعه‌ی کارآفرینی اجتماعی در موسسه‌های خیریه‌ی استان تهران، بررسی شده است و ابزار تحقیق پرسش‌نامه بوده و شامل 7 متغیر است. توسعه‌ی کارآفرینی اجتماعی، متغیر وابسته و متغیرهای ویژگی‌های روان‌شناختی کارآفرینانه، زمینه‌های جمعیت‌شناختی عمومی بین کارآفرینان، ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری کارآفرینان اجتماعی، سرمایه‌ی اجتماعی و مسؤولیت اجتماعی متغیر مستقل هستند. افراد فعال در سازمان‌های خیریه‌ی استان تهران به‌عنوان جامعه‌ی آماری در نظر گرفته شده و پس از تعیین حجم نمونه‌ی آماری، پرسش‌نامه‌ها توزیع و جمع‌آوری شد. بر‌اساس نتایج، کارآفرین اجتماعی، از نظر ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری دارای ابعاد مشترکی با کارآفرین اقتصادی است اما، افزون بر این دارای ابعاد شخصیتی و رفتاری خاص خود بوده و دو ویژگی برخورداری از سرمایه‌ی اجتماعی فردی و مسؤولیت‌پذیری اجتماعی، از شاخصه‌های مهم کارآفرین اجتماعی هستند و نقش به‌سزایی در توسعه‌ی کارآفرینی اجتماعی توسط کارآفرینان اجتماعی دارند.