شاخص‌های مدیریت راهبردی، راهبرد رقابتی و کارآفرینی شرکتی

Authors

Abstract

به‌رغم برخی شواهد پژوهشی که نشان می‌دهد شرکت‌های کارآفرین بیش از شرکت‌های محافظه‌کار درگیر فرایندهای مدیریت راهبردی هستند، اما هیچ تحقیق مستقل و منسجمی در این‌باره، در محیط کسب‌وکار ایران انجام نشده است. در این پژوهش، روابط درونی میان شاخص‌‌های مدیریت راهبردی و درجه‌ی کارآفرینی شرکتی و هم‌چنین گرایش راهبردی غالب در شرکت‌های کارآفرینی براساس طبقه‌بندی پورتر بررسی شده است. داده‌های تحقیق، از نمونه‌هایی متشکل از 362 مدیر در 136 شرکت کوچک و متوسط در سه صنعت مختلف گردآوری شده و براساس نتایج این مطالعه، رابطه‌ی عمیق مثبتی میان برخی شاخص‌های راهبردی شامل تجزیه و تحلیل، انعطاف‌پذیری، حیطه‌ی برنامه‌ریزی، کنترل راهبردی با کارآفرینی و رابطه‌ای منفی میان کنترل مالی با کارآفرینی مشاهده شد. هم‌چنین راهبرد رقابتی عاملی تعیین‌کننده در کارآفرینی محسوب می‌شود و شرکت‌های کارآفرین گرایش بیش‌تری به استفاده از راهبردهای متمایزسازی و تمرکزی نشان می‌دهند.