بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در دانشگاه تهران

Authors

Abstract

یکی از ابزارهای راهبردی و کلیدی در راه توسعه‌ی اقتصادی و تضمین اشتغال پایدار در جوامع امروزی، وجود دانشگاه کارآفرین در سطح آموزش عالی است. هنگامی که دانشگاهی می‌خواهد به سمت کارآفرینی حرکت کند، باید فرهنگ کل دانشگاه به فضای کارآفرینانه تبدیل شود. به‌عبارت دیگر دانشگاه کارآفرین نیازمند یک فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بوده و برهمین اساس این تحقیق در صدد آن است تا به بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در دانشگاه تهران بپردازد. روش تحقیق استفاده شده، روش توصیفی از شاخه‌ی پیمایشی است. داده‌های تحقیق با پرسش‌نامه انجام شده و برای بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی کارآفرینانه و شناسایی نقاط ضعف و قوت از آزمون‌های علامت و تحلیل واریانس فریدمن استفاده شده است. جامعه‌ی آماری تحقیق مدیران و کارشناسان دانشکده‌های دانشگاه تهران بالغ بر 1536 نفر هستند. تعداد کارشناسان رسمی در واحدهای ستادی و دانشکده‌ها 1191 نفر و تعداد مدیران برابر با 345 نفر بوده است. تعداد نمونه‌ی محاسبه شده برابر با 203 بوده اما در نهایت تعداد 160 پرسش‌نامه برگشت داده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در دانشگاه تهران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. تنها دو بعد تفریح و سرگرمی، و ارزش‌مندی کار در وضعیت مطلوب بوده و سایر ابعاد فرهنگ سازمانی کارآفرینانه شامل جسارت، تحمل انحراف خلاق، آینده‌نگری جسورانه، خطرپذیری، ارتباط باز، همکاری و تشریک مساعی، نوآوری پیش‌گام، تحمل شنیدن اظهارنظرهای مخالف در وضعیتی نامطلوب هستند.