اثر بافتار سازمانی شرکت مادر بر کارآفرینی سازمانی واحدهای راهبردی کسب‌وکار

Author

Abstract

شرکت‌های چند کسب‌وکاره یا گروه‌های صنعتی سازمان‌هایی متشکل از کسب‌وکارهای مختلف و چه بسا ناهمگن هستند که ویژگی‌های متفاوتی نسبت به سازمان‌های معمولی دارند. هدف این تحقیق بررسی اثرگذاری بافتار سازمانی (داخلی و خارجی) شرکت مادر بر کارآفرینی سازمانی واحدهای کسب‌وکار است. بافتار داخلی شرکت مادر شامل ماهیت منابع، پورتفوی شرکت مادر، سازوکارهای هماهنگی، نظام‌های کنترل و اندازه‌ی شرکت مادر و بافتار خارجی شامل فشار رقابت صنعت و شدت و گستره‌ی فناوری بوده و سه بُعد نوآوری، ایجاد کسب‌وکارهای جدید و بازسازی راهبردی به‌عنوان نِمود کارآفرینی سازمانی در شرکت‌های تابعه در نظر گرفته شده است.
جامعه‌ی آماری تحقیق مدیران عالی، میانی و عملیاتی واحدهای کسب‌وکار در 22 شرکت هلدینگ در صنایع مختلف است که به‌طور متوسط هفت واحد کسب‌وکار راهبردی دارند و برای آزمون الگو نیز از الگوی معادله‌های ساختاری استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد بافتارخارجی شرکت مادر نسبت به بافتار داخلی اثرگذاری بیش‌تری بر فعالیت‌های کارآفرینی سازمانی واحدهای کسب‌وکار زیرمجموعه‌ی شرکت مادر دارد. هم‌چنین بیش‌ترین اثرگذاری بافتار سازمانی شرکت مادر، بر نوآوری و ایجاد کسب‌وکارهای جدید در زیرمجموعه‌ها و کم‌ترین اثرگذاری در بازسازی راهبردی واحدهای کسب‌وکار است.