شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای حمایتی توسعه‌ی کسب‌وکارهای کشاورزی (مطالعه موردی: استان گلستان)

Authors

Abstract

این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای حمایتی توسعه‌ی کسب‌وکارهای کشاورزی در استان گلستان انجام شده و روش تحقیق توصیفی و با استفاده از تکنیک دلفی انجام شده است. به‌منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز، نمونه‌ای از صاحبان و مدیران کسب‌وکارهای کشاورزی انتخاب شدند (n=34). بر مبنای رویه‌ی معمول تکنیک دلفی، سه دور گردآوری و پردازش اطلاعات با استفاده از مصاحبه و پرسش‌نامه انجام شد. براساس نتایج تحقیق، دو دسته نیازهای حمایتی (الف) حمایت‌های نهادی و (ب) خدمت‌های آموزشی و اطلاعاتی به‌طور جداگانه براساس ضریب تغییرهای اولویت‌بندی شده قرار گرفته است. در بین حمایت‌های نهادی، پرداخت تسهیلات بانکی، آسان شدن امور اداری، توسعه‌ی زیرساخت‌ها، شفاف‌سازی قوانین و امور حقوقی، واگذاری زمین، پرداخت یارانه، تنظیم بازار و گسترش پوشش بیمه از اولویت بیش‌تری برخوردار است. در بین حمایت‌های آموزشی و اطلاعاتی، امور و روند اداری مرتبط با راه‌اندازی و مدیریت کسب‌وکارها، زمینه‌ها و فرصت‌های موجود و آتی کارآفرینی، قوانین و امور حقوقی مرتبط با راه‌اندازی و مدیریت کسب‌وکار، نوشتن طرح توجیهی، مکان‌یابی، سازه‌ها و تاسیسات کسب‌وکار، و برنامه‌ریزی تولید از بیش‌ترین اولویت برخوردار هستند.