سرمایه‌ی اجتماعی کارآفرینان نوپا و تامین مالی غیررسمی

Authors

Abstract

چگونگی تامین منابع مالی یکی از موضوع‌های راهبردی پیش روی کارآفرین برای راه‌اندازی کسب‌وکار است. بانک‌ها و موسسه‌های مالی به‌عنوان منابع رسمی تامین مالی در مرحله‌ی پیش‌راه‌اندازی و راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید کمک چندانی نمی‌کنند. در این مرحله کارآفرین باید بیش‌تر بر سرمایه‌ی شخصی خود و منابع غیررسمی مانند افراد خانواده، دوستان و غریبه‌های متهور تکیه کند. درک این‌که چرا برخی کارآفرینان از منابع مالی غیررسمی برای راه‌اندازی کسب‌وکارشان استفاده می‌کنند و برخی دیگر از این منابع نمی‌توانند استفاده کنند، تمرکز اصلی این تحقیق است. نوآوری این تحقیق تبیین نقش سرمایه‌ی اجتماعی در تامین مالی از منابع مالی غیررسمی بوده و سرمایه‌ی اجتماعی در این تحقیق به وسیله‌ی چهار بعد شبکه‌های اجتماعی، اعتماد، مهارت‌های اجتماعی و تمایل به همکاری تعریف شده است. داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسش‌نامه گردآوری شده و با روش رگرسیون لجستیک تحلیل شدند. کارآفرینانی که به‌تازگی کسب‌وکارشان را آغاز کرده‌اند (کم‌تر از یک سال) یا در مرحله‌ی راه‌اندازی و پیش‌راه‌اندازی هستند به‌عنوان جامعه‌ی آماری در نظر گرفته شده‌اند. نمونه‌ی آماری این تحقیق شامل 77 کارآفرین بوده است. نتایج تحلیل داده‌های این تحقیق، اثرگذاری شبکه‌های اجتماعی، اعتماد و تمایل به همکاری بر تامین مالی غیررسمی را پشتیبانی و اثرگذاری مهارت‌های اجتماعی بر تامین مالی غیررسمی را رد می‌کنند. در مجموع یافته‌های تحقیق، بیان‌گر آن بوده‌اند که هر فردی از سطح سرمایه‌ی اجتماعی بالاتری برخوردار باشد، با احتمال بالاتری به منابع مالی غیررسمی دسترسی خواهد داشت.