نقش مشارکت زوجی درارتقای کیفیت درک شهودی کارآفرینان سریالی

Authors

Abstract

کارآفرینی فرایند شناسایی، ارزیابی و بهره‌برداری از فرصت‌های نوین کسب‌وکار است. تشخیص این فرصت‌ها براساس رویکرد جست‌وجوی منظم یا به کمک رویکرد شهودی انجام می‌شود. این مقاله مربوط به رویکرد دوم و در راستای توسعه‌ی نگرش شهودی به کارآفرینی بوده و شهود فرایندی است که طی آن، اطلاعاتی که دریافت آن به صورت ناخودآگاه است، توسط نظام روان- تنی ادراک می‌شود. در این پژوهش آزمایشی، نمونه‌ی آماری شامل 45 کارآفرین سریالی از پارک‌های علم و فناوری شهر تهران بوده و به مشاهده‌ی تصاویر منتخب از نظام بین‌المللی تصاویر احساسی (IAPS) در گروه زوجی (گروه آزمایش شامل 30 نفر در گروه‌های دو نفره) و گروه انفرادی (گروه کنترل شامل 15 نفر در گروه‌های تک نفره) می‌پرداختند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که کارآفرینان گروه زوجی نسبت به گروه انفرادی، کیفیت شهود بیش‌تری دارند. در هر دو گروه زوجی و انفرادی منحنی‌های احساسی و خنثی آشکارا واگرا بودند که این واگرایی تقریبا از پنج ثانیه قبل از محرک (مشاهده‌ی تصویر) شروع شده است. تفاوت واگرایی تغییرپذیری ضربان قلب در دوره‌ی پیش- محرک برای گروه زوجی و انفرادی بدین معناست که مشارکت زوجی کارآفرینان کیفیت شهودی‌شان را به‌طور معناداری ارتقا می‌دهد.