دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 48، تابستان 1399، صفحه 161-272